Corporate Governance

Course Code: 
BBA 301
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Bu dersin amacı öğrencileri kurumsal yönetim ilkeleri ile dünyada ve ülkemizdeki en uygulamalar konusunda bilgilendirmektir.
Course Content: 

Kurumsal yönetimin geçmişi, bugünü ve geleceği; üst düzey yöneticilerin bilmesi gereken sistemler üzerine odaklanır; süreçler, katılımcılar , yasal çevre konularında son 20 yıldaki önemli gelişmeler; yönetim modellerinde ve süreçlerindeki global uyum; uygulamalar ve spesifik konular örneğin; yönetim kurulunun değerlendirilmesi, yönetim kurulunun elde etmiş olduğu maddi olanaklar, şeffaflık, hesap verilebilirlik konularına etki eden temel dinamikler.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Muhasebe ve Denetim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek,  bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 

18, 19

1,2,3

A,B,C

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

18, 19

1,2,3

A,B,C

Muhasebe ve Denetim alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 

7,8

1,2,3

A,B,C

İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 

7, 8

1,2,3

A,B,C

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk

Önerilen Okumalar

2

Kurumsal Yönetişim’de Sosyal SorumluluK’un ele alınması

Önerilen Okumalar

3

Paydaşların Kurumsal Yöentişim sürecine etkileri

Önerilen Okumalar

4

Paydaşlık, sahiplik ve paydaşlık sorumlulukları

Önerilen Okumalar

5

Örgüt çalışanı olarak organizasyon kavramının açıklanması, sorumluluk ve haklarının belirlenmesi

Önerilen Okumalar

6

Kurumsal Yönetişim’de iç kontrol, denetim ve kurumsal yönetişime uyum sürecinin bulunması

Önerilen Okumalar

7

İç Denetim fonkisyonunun öneminin ve fonksiyonunun belirlenmesi

Önerilen Okumalar

8

Ara Sınav

 

9

Değişen risk değerlemelerine karşı kurumsal yöentişim reaksiyonu

Önerilen Okumalar

10

Risk iştahının belirlenmesi ve risk politikası üzerine etkileri

Önerilen Okumalar

11

Kurumsal Yönetişim’de Yönetim Kontrol Sistemleri

Önerilen Okumalar

12

Iç Kontrol Yönetiminin Kurumsal Açıdan Tanımlanması

Önerilen Okumalar

13

Kurumsal Yönetişim’de iç control ve risk yönetiminin öneminin belirlenmesi

Önerilen Okumalar

14

İç kontrol sistemlerinin amaçlarının belirlenmesi

Önerilen Okumalar

15

Dönemin gözden geçirilmesi

Önerilen Okumalar

16

Final Sınavı

 
 

Recommended Sources

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Material Sharing

Dokümanlar

İlgili Okumalar

Ödevler

Dönem içi Ödevler

Sınavlar

Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

10

20

Ara Sınav

1

30

Final Sınavı

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

 

X

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

 

 

X

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

 

 

X

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

X

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

 

 

X

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

48

Ödev

10

2

20

Ara sınav Çalışması

1

10

10

Final Sınavı Çalışması

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

146

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6