Political Communication

Course Code: 
SPRI 427
Course Type: 
Elective
P: 
3
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
Fransızca
Courses given by: 
Course Objectives: 
This course aims to teach the major theories and the impact of political communication in the field of politics.
Course Content: 

This course analyze theories of political communication, types of propaganda, persuasion methods and political discourses, public sphere and polls and the main tools of political communication such as political publicity and political marketing.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Siyasal iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla Fransızca dilinde tartışabilir ve yorumlayabilir

3,5,13

1,2,3

A,C

Geleneksel ve yeni Kitle iletişim araçlarının çeşitleri ve kullanımı hakkında genel bir bilgiye sahip olur

3,4,5

1,2,3

A,C

Egemen ideolojilerin dünyada ve Türkiye’de iletişim stratejilerini nasıl şekillendirdiğini anlar

1,3,4,5,13,14

1,2,3

A,C

dünyada ve Türkiye’de iletişim stratejilerinin kamu oyunu şekillendirmedeki rolünü anlar

 

1,3,4,5,13,14

1,2,3

A,C

Siyasal partilerin seçmenleri ikna çalışmalarında kullandıkları iletişim stratejilerini analiz edebilir.

1,3,4,13,14

1,2,3

A,C

 

 

 

 

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Introduction and definitions

 

2

Theories of political communication

 

3

Methods and techniques of political communication

 

4

Political discourse and propaganda

 

5

Public opinion and polls

 

6

Political publicity and marketing

 

7

Media-politics relations in Turkey

 

8

Midterm

 

9

Political parties and political communication I

 

10

Political parties and political communication II

 

11

Political campaigns in Turkey I (1950-1980)

 

12

Political campaigns in Turkey II (1980-2015)

 

13

Student presentations 

 

14

Evaluation of the course 

 

15

Evaluation of the course

 

16        

Final exam

 

 

 

Recommended Sources

Ders Notu

 

Gerstlé, Jacques, La Communication politique, Paris, Armand Colin, 2007.
 

 

Diğer Kaynaklar

Çaha, Ömer & Guida, Michelnagelo, Türkiye’de Seçim Kampanyaları, Istanbul: Orion Kitapevi, 2011.

Brian McNair,  An Introduction to Political Communication, Routledge, London, 2003

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yay., İstanbul, 1993

La Communication Politique, Les essentiels d’Hermes, CNRS Editions, Paris, 2008

Judith Lazar, L'opinion publique, Paris, Dalloz-Sirey, 1995


Georges Balandier, Le pouvoir sur scène, Paris, Balland, 1980


 

 

Material Sharing

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık Alan Dersleri

 

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

3

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

5

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

3

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

3

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

3

 

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

3

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

0

0

     0

Ödev

1

5

     5

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5