Political Sociology

Course Code: 
SPRI 260
Course Period: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
3
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
Fransızca
Course Objectives: 
This course presents a sociological analysis on different concept as state, power, authority, elite, political structure and parties, political generations, democratic participation and modernism.
Course Content: 

The concepts such as State, power and authority relations, legitimacy and different political models and actors elites, political generations, citizens and their democratic participation will be discussed during the course.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , C: Kısa sınav

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenme çıktıları

Ölçme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, siyaset ve sosyolojinin ortak çalışma alanlarını daha iyi anlayacaktır.

 

1,13,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, devletin dünyada yayılması konusunda analiz araçlarına sahip olacaktır.

 

1,13

1,2,3

A,C

Öğrenci, Bürokrasi konusunda bilgisini artıracaktır.

 

1,13,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, bu konuları Fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştirecektir.

 

5

1,2,3

A,C

Öğrenci uluslararası politikalar bağlamında Türkiye'deki siyasi sistem hakkında daha iyi bir analiz yeteneği edinecektir.

 

1,7,15

1,2,3

A,C

Öğrenci sivil toplum, vatandaşlık ve seçimler ile ilgili fikir sahibi olacaktır .

 

1,7,15

1,2,3

A,C

Öğrenci güncel politik faaliyetleri daha iyi anlayabilecektir.

 

1,13,15

1,2,3

A,C

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

General introduction

 

 

2

Sociological analysis of politics

 BRAUD, Philippe, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 1996, pp.71-80.

BAUDOUIN, Jean, Introduction à la sociologie politique, Paris, Editions Seuil, 1998,pp.63-80.

3

 

Power and state theory

 

 

4

Authority, legitimacy and Weberian approach

WEBER, Max, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959

5

 

Organizations and functions of the political system-

Maurice Duverger, Sociologie de la politique, PUF, Paris, 1973, pp.233-290

6

 

Evaluation and revision

 

7

Midterm

 

 

 

8

 

Elite theory

William Genieys, Sociologie politique des élites, Armand Colin, Paris, 2011

9

Election sociology et voter behavior

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003, pp.75-94.

Jean-Pierre Cot, Jean-Pierre Mounier, Pour une sociologie politique, pp.162-221

10

Theory of citizenship and national identity

 

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003, pp.51-69.

11

 

 

Civil society and it’s relation with political power

SUE, Roger, La société civile, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, pp.67-102.

12

Public policies

GRAWITZ M., LECA J., Traité de science politique, Tome 4, Les politiques publiques; l’analyse des politiques publiques par Jean-claude Thoenig, Paris, puf (1er éd.), 1985.

BRAUD, Philippe, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 1996, pp.471-490.

BAUDOUIN, Jean, Introduction à la sociologie politique, Paris, Editions Seuil, 1998,pp.265-321.

13

 Modernism in political sociology

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Dogan kitap, Istanbul, 2003

14

Evaluation of the course

 

15

Evaluation of the course

 

16

Final exam

 

 

Recommended Sources

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Dogan kitap, Istanbul, 2003

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003.

William Genieys, Sociologie politique des élites, Armand Colin, Paris, 2011

C. Wright Mills, L’Elite du pouvoir, Maspero, Paris, 1969.

Maurice Duverger, Sociologie de la politique, PUF, Paris, 1973

BRAUD, Philippe, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 1996

WEBER, Max, Le savant et le politique, Plon, Paris, 1959

Andre Botelho, Political sociology: State-society relations, Current Sociology Review, vol 62(6), 2014, pp.868-885.

 

 

Material Sharing

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

x

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

x

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

x

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

2

5

10

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6