Coğrafi İktisat

Ders Kodu: 
ECON 375
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İktisadi coğrafya iktisadi faaliyetlerin ülkeler arasında dağılımını mevki ve mekan bazında örgütlenme açısından inceler.
Dersin İçeriği: 

Coğrafi iktisat iktisadi faaliyetlerin mekan üzerinde rastgele dağılmadığı gözleminden hareket eder. Bu ders coğrafi iktisadın temel ilkelerine bütünleşik açıdan bir giriş sağlayarak bu alanda son zamanlarda gerçekleşen önemli gelişmeler ile alternatif çekirdek modelleri ve bunların uygulama sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda coğrafi iktisat alanında dünya genelinde ortaya çıkan sorunlar vaka çalışmalarıyla ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Coğrafi İktisadın temel kavramlarını analiz eder. 4,5,14 1, 2, 3, 12 A, C
Coğrafya ve ekonomi ilişkisini açıklar. 1,11,12,16 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Uluslararası ticaret iktisadın temel modelleri analiz eder. 4,5,14 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Kalkınmanın coğrafi dinamikleri açıklar. 1,4,10,11,12 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Coğrafi iktisadın temel modelleri analiz eder. 4,5,14 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Ekonomik coğrafyanın politik etkileri analiz eder. 1,3,4,5,10, 1, 2, 3, 12 A, C, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Coğrafi, Ticaret ve Kalkınma S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
2 Coğrafi ve İktisat Teorisi S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
3 Coğrafi ve İktisat Teorisi S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
4 Kalkınmanın coğrafi dinamikleri  S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).
5 Kalkınmanın coğrafi dinamikleri S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).
6 Kentsel ekonomi ve tarihsel gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
7 Kentsel ekonomi ve tarihsel gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
8 Ekonomik faaliyetin mekansal dağılımı P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
9 Karşılıklı bağımlılık dinamiği: çevresel dönüşüm P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
10 Tarım, endüstrileşme, hizmetler D. Mackinnon, A. Cumbers, An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson Education Limited; 2007.
11 Ulaşım ve haberleşme gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
12 Ulaşım ve haberleşme gelişimi F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 
13 Kaynakların kullanımı ve dağıtımı F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition).
14 Tekrar, soru-cevap F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 

Kaynaklar

Ders Kitabı S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).  P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
Diğer Kaynaklar D. Mackinnon, A. Cumbers, An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson Education Limited; 2007.  F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları.
Ödevler Konu sonu soruları.
Sınavlar Sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 40 10
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.         X
2 İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.   X      
3 Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.     X    
4 Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.       X  
5 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler.         X
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir. X        
7 İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.        X  
8 Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.         X
9 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.        X  
10 İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.         X
11 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.         X
12 Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.         X
13 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.         X
14 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         X
15 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.         X
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X  
17 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir, bu  ilkelere uygun davranmanın topluma  değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.       X  
18 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.   X      
19 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.    X      
20 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.        X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   40 0,5 20
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       116
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,64
Dersin AKTS Kredisi       5