Toplum Ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 306
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı temelde devlet toplum ve birey ilişkilerini çözümleyebilmektir.
Dersin İçeriği: 

Küreselleşme, milliyetçilik, kimlik, devlet, sivil toplum, vatandaşlık, ferdiyetçilik meseleleri üzerinde durulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9:Simulasyon, 12: Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 Siyasal sosyalizasyon, sosyal dönüşüm, modernizasyon, baskı grupları, siyasal partiler, sivil toplum, siyasal temsiliyet, din ve politikalar üzerinde durulacaktır.

1

1,2,3

A,D

Siyaset sosyolojindeki temel tartışmalar ve gelenekler tartışılacaktır.

1

1,2,3

A,D

Sosyal güç yapıları ile ilgili temel meseleler saptanacaktır.

2

1,2,3

A,D

Siyaset sosyolojisindeki modelleri referans alarak bugünkü sosyo-politik fenomenleri yorumlayabilecektir.

1

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

Siyaset Sosyolojisinin Esasları

Yücekök (1987)

3

Devlet Teorileri

Lawrance(2008)

4

Siyasal Kültür

Yücekök (1987)

5

Siyasal Sosyalizasyon: Mikro Perspektifler

Yücekök (1987)

6

Siyasal Sosyalizasyon: Makro Perspektifler

Yücekök (1987)

7

Sosyal Dönüşüm ve Modernizasyon

Yücekök (1987)

8

Vize sınavı

 

9

Modern Toplumların Siyasal Kurumları

Yücekök (1987)

10

Baskı ve Çıkar Grupları

Yücekök (1987)

11

Siyasal Partiler

Yücekök (1987)

12

Siyasal Temsil

Yücekök (1987)

13

Sivil Toplum

Lawrance (2008)

14

Sosyal Yapı ve Din

Yücekök (1987)

15

Yeni Sosyal Hareketler

Orum (2009)

16

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Yücekök, A.N. (1987) Siyasetin Toplumsal Tabanı: Siyaset Sosyolojisi (Ankara: SBF).
 

Diğer Kaynaklar

Neuman, W. Lawrence (2008) Power, state, and society: An Introduction to Political Sociology (Waveland).

Orum, Anthony, and John G. Dale (2009) Political sociology: Power and participation in the modern world. 5th ed. (New York: Oxford Univ. Press).

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kaynaklar, Kütüphane’nin Rezerv Bölümü’nde ve Kitapçı’da bulunmaktadır.

Ödevler

Ödevleri açıklayan bildiriler sınıfta verilecektir.

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final

1

60

     

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

       

X

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

       

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

X

       

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

   

X

   

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

   

X

   

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

       

X

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

 

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

X

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

14

14

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6