ABD'de Toplum ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 450
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrasinin işleyişini ve politik sistemini anlamalarını sağlamak, geçmişteki süreçler ve yaşanılanlar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplumsal ve siyasal hayatı incelenerek, Amerika’nın bağımsızlığını kazanmasından itibaren bugüne kadar geçirdiği süreçler tartışılacaktır. Günümüz Amerika'sını daha iyi anlamak için Amerikan tarihinin ana hatlari üzerinde durulacak, başkanlık sistemi, demokrasinin işleyişi ve tüm bu oluşumların toplum üzerindeki etkileri çeşitli makaleler ile desteklenerek daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar ve aralarında bağlantılar kurar.  

       1

1,2 A
Öğrenciler ABD’nin geniş kapsamlı politik ve ekonomik zorluklarının ve başarılarının birbirine bağlı doğasını ayırt ederler. 2 1,2 A
Öğrenciler, dengesiz gelir dağılımı, ekonomik kriz gibi toplumsal gerçekleri ve kalıpları ABD toplumunun tarihi ve sosyal yapısıyla ilişkilendirirler. 2 1,2 A
Öğrenciler ABD’nin güncel gelişmelerini daha iyi değerlendirirler. 2 1,2 A,D
Öğrenciler önemli vaka çalışmalarının temel konularını değerlendirirler. 1 1,2 A,D
Öğrenciler, bir vaka çalışması olarak bir eyalet üzerine bir araştırma sorusu oluştururlar. 3 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1           Giris, Dersin isleyisi hakkinda genel bilgi  
2
 • American Politics and Society David McKayJohn Wiley & Sons, 6 April 2009. 
 • Alexandra Oleson and John Voss, The Organization of Knowledge in Modern America, 1865–1920 (Johns Hopkins University Press, 1979).
 • T. J. Jackson Lears, Rebirth of a Nation: The Making of Modern America, 1877–1920 (Harper Perennial, 2010).
 
3
 • Richard Wightman Fox and T. J. Jackson Lears, eds., The Culture of Consumption: Critical Essays in American History (Pantheon, 1983).
 • Ellen Fitzpatrick, History’s Memory: Writing America’s Past, 1880–1920 (Harvard University Press, 2002). 
 
4
 • David Shi, Facing Facts: Realism in American Thought and Culture, 1850–1920 (Oxford University Press, 1995).
 • James Kloppenberg, Uncertain Victory: Social Democracy and Progressivism in European and American Thought, 1870–1920 (Oxford University Press, 1988).

·       Fred W. Riggs, The Survival of Presidentialism in America:Para-constitutional Practices,International Political Science ReviewOctober 1988 vol. 9 no. 4 247-278.

1.     

 
5
 • Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History (Harvard University Press, 2010).
 • Elizabeth Borgwardt, chapter two in A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Harvard University Press, 2005).
 
6
 • Daniel T. Rodgers, “An Age of Social Politics,” in Thomas Bender, ed., Rethinking American History in a Global Age (University of California Press, 2002), pp. 250–273.
 
7
 • T. J. Jackson Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of American Culture, 1880–1920 (University of Chicago Press, 1994).
 • John Higham, “Multiculturalism and Universalism: A History and Critique,” in Hanging Together: Unity and Diversity in American Culture (Yale University Press, 2001), pp. 221–40.
 • Sarah Igo, The Averaged American: Surveys, Citizens, and the Making of a Mass Public (Harvard University Press, 2008). 
 • Paul Boyer, By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age (University of North Carolina Press, 1985).
 
8 Ara Sinav  
9
 • Robert Westbrook, John Dewey and American Democracy (Cornell University Press, 1991).
 • Mary Dudziak, Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy (Princeton University Press, 2002).

 

 
10
 • David Engerman, “American Knowledge and Global Power,” Diplomatic History 31, no. 4 (September 2007), pp. 599–622.
 
11
 • Elaine Tyler May, “Cold War—Warm Hearth: Politics and the Family in Postwar America,” in The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930–1980, ed. Steve Fraser and Gary Gerstle (Princeton University Press, 1989), pp. 150–81.
 • James T. Patterson, Grand Expectations: The United States, 1945-1974 (New York: Oxford University Press, 1996)
 
12
 • Meg Jacobs and Julian Zelizer, Conservatives in Power: The Reagan Years, 1981-1989: A Brief History with Documents (New York: Bedford St. Martin’s, 2011) 
 • Howard Brick, Transcending Capitalism: Visions of a New Society in Modern American Thought (Cornell University Press, 2006).
 
13
 • Bruce Schulman,The Great Shift in American Culture, Society, and Politics (New York: Da Capo Press, 2001)
 
14 Donem Sonu Sinavi  
 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 2 65
Derse Katılım 1 15
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı   65
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X      
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.        X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.        X    
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.          X  
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.        X    
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.   X        
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.    X        
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     X      
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.     X      
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.        X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Kısa Sınav 15 4 60
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5