Çağdaş Siyasal Düşünceler

Ders Kodu: 
PSIR 302
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Çağdaş siyaset düşüncesi ve ideolojileri alanında bir alt yapının oluşturulabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminizm, çevrecilik, kökten dincilik ve çok kültürlülük gibi konuları tanıtmaktır. Ayrıca her ders, Türk siyasal düşüncesinin bir takım perspektiflerini sunacaktır. Her dersin sonunda eleştirel düşünceye yönelik, Türkiye’deki ve haricindeki güncel ve tarihi örneklerden yola çıkarak oluşturulacak soru ve cevap bölümünün olması ehemmiyetle teşvik edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Simulasyon 5: Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm, faşizm, feminizm, çevrecilik, kökten dincilik, ve çok kültürlülük gibi temel konuları açıklayabilecektir.

2

1,2,3

A,D

Türk siyasal düşüncesinde ana ideolojik akımların çıkışını tartışabilecektir.

1

1,2,3

A,D

Klasik, modern, post- ve neo- ideolojiler çerçevesinde alternatif görüşlerin, varyantların ve revizyonların gelişimini değerlendirebilecektir.

1

1,2,3

A,D

20. yüzyıldan günümüze temel siyasal ideolojileri tanımlayabilecektir.

1

1,2,3

A,D

Bir takım siyasal ideolojilerin hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve toplum üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir.

2

1,2,3

A,D

Siyaset teorisinin günümüz toplumundaki problemleri nasıl çözüme kavuşturabileceğini saptayabilecektir.

1

1,2,3

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İdeoloji

Heywood (2007): 1-22.

Belge (2009): 39-62.

2

Liberalizm

Heywood (2007): 23-65.

İnsel (2005): 41-74.

3

Muhafazakarlık

Heywood (2007): 65-98.

Tezel (2003): 21-39.

4

Sosyalizm

Heywood (2007): 99-142.

Belge (2007): 19-48.

5

Milliyetçilik

Heywood (2007): 143-174.

Berkes (1954): 375-90.

6

Anarşizm

Heywood (2007): 175-202.

Zileli and Özkaya (2007): 1153-1168.

7

Ara Sınav

 

8

Faşizm

Heywood (2007): 203-229.

Bora (2009): 349-385.

9

Feminizm

Heywood (2007): 230-254.

Zihnioğlu, (2009): 805-824.

10

Çevrecilik

Heywood (2007): 255-280.

Atauz (2009): 1075-1088.

11

Kökten Dincilik

Heywood (2007): 281-309.

Mert (2005): 411-419.

12

Etnisite ve Multikültürellik

Heywood (2007): 310-332.

Yıldız (2009): 545-616.

13

Post-İdeolojler

Heywood (2007): 333-340.

Timur (2009): 195-223.

14

Ara Sınav

 

15

Özet

 

16

Final

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Heywood, A. (2007) Political Ideologies (Basingstoke: Palgrave Macmillan).

Diğer Kaynaklar

Belge, M. (2009) “Türkiye’de Siyasî Düşüncenin Ana Çizgileri,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 39-62.

İnsel, A. (2005) “Türkiye’de Liberalizm Kavramının Soyçizgisi,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Liberalizm (İstanbul; İletişim), 41-74.

Tezel, Y. S. (2003) “Tanzimat Sonrası İmparatorluk ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Muhafazakârlık Sorunsalı,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Muhafazakârlık (İstanbul; İletişim), 21-39.

Belge, M. (2007) “Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Sol (İstanbul: İletişim), 19-48.

Berkes, N. (1954) “Ziya Gökalp: His Contribution to Turkish Nationalism,” Middle East Journal, 4 (8): 375-90.

Zileli G. and E. Özkaya (2007) ‘Türkiye’de Anarşizm,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Sol (İstanbul: İletişim), 1153-1168.

Bora, T. (2009) “Türkiye’de Faşist İdeoloji,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 349-385.

Zihnioğlu, Y. (2009) “Kadın Kurtuluşu Hareketlerinin Siyasal İdeolojiler Boyunca Seyri, 1908-2008,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 805-824.

Atauz, A. (2009) “Türkiye’de Siyasî Partilerin ve Siyasî Düşüncenin Çevre/Ekoloji Sorununa Yaklaşımı Üzerine,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 1075-1088.

Mert, N. (2005) “Türkiye İslâmcılığına Tarihsel Bir Bakış,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (İstanbul: İletişim), 411-419.

Yıldız, A. (2009) “Kürt Ulusal Hareketinin Üç Tarz-ı Siyaseti: Kemalizm, İslâmcılık ve Sol,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 545-616.

Timur, T. (2009) “Yakın Tarihimizde Siyaset, İdeoloji ve Bilim,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler (İstanbul; İletişim), 195-223.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kaynaklar, Kütüphane’nin Rezerv Bölümü’nde ve Kitapçı’da bulunmaktadır.

Ödevler

Ödevleri açıklayan bildiriler derste verilecektir.

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

.30

Ara Sınav

1

.30

Derse Devam ve Katılım

 

.10 (bonus)

Final

 

.40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

       

X

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

     

X

 

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

     

X

 

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

     

X

 

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

     

X

 

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

     

X

 

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

     

X

 

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

X

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

 

 

 

X

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

X

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

2

6

12

Final

1

17

17

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5