Latin Amerika’da Toplum ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 453
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tarihsel çerçeve ve çağdaş Latin Dersin Amacı Amerika siyasetinin önemli konuları göz önünde tutularak Latin Amerika siyasetini temel olarak algılamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersin temel konuları, Latin Amerika genel tarihine giriş, pre-kolonyal ve kolonyal dönemdir. Ulus inşa süreçleri, demokrasi problemleri ve askeri müdahaleler gibi Latin Amerika siyasal sisteminin politik köşe taşlarının yani sıra, demografik değişiklikler, göç, din, askeri gelenek ve uyuşturucu ticareti gibi güncel sosyal konular da ele alınmaktadır. Vaka incelemesi olarak Latin Amerika’daki bazı ülkeler incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Vaka Çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kolonyal tarihi ve onun güncel Latin Amerika toplumu ve siyasetine etkilerini açıklar. 3, 11 1, 2, 4 A
2) Latin Amerika’nın geniş siyasi ve ekonomik güçlükleri ve başarılarının girift doğasını ayırt eder. 3, 11 1, 2, 4 A
3) Gelir adaletsizliği, ekonomik krizler gibi sosyal olgu ve örgüleri, Latin toplumlarının tarihleri ve yapılarıyla ilişkilendirir.  3,10, 11 1, 2, 3 A, D
44) Askeri müdahaleler örgülerinin yerel ve uluslararası temellerini açıklar. 3, 11 1, 2, 3 A, D
5) Vaka incelemelerindeki temel konuları değerlendirir. 3, 11 1, 2, 3 A, D
6) Bölgeden bir ülkeyi vaka incelemesi olarak araştırma konusu olarak kurgular. 3, 8, 9,10 1, 2, 3 A, B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş  
2 Latin Amerika’nın Tarihsel ve Kültürel kurulusunu anlamak 

1: Aztekler, İnkalar ve Mayalar

Keen, Bl. 1
3 Latin Amerika’nın Tarihsel ve Kültürel kurulusunu anlamak

2: Bolivar ve San Martin’in izinde

Keen, Bl. 3
4 Latin Amerika’da coğrafi ve kültürel ayrılıkların sebepleri Keen, Bl. 5
5 Latin Amerika’da tarihsel koşullar, kültürel yaklaşımlar ve bağımlılık teorisi ve gelişim Chasteen
6 Neoliberal reform ve popülizmin sosyal etkileri; yoksulluk, eşitsizlik, göç Teichman, Bl. 3
7 ARA SINAV  
8 1960 ve 1970’lerde popülist demokrasinin çöküşü Stepan in 

Linz & Stepan

9 Otoriter yönetim yapıları Needler
10 Demokrasiye geçiş ve demokrasinin niteliği Camp
11 Vaka Çalışması: Arjantin, Sili Keen, Bl. 13, 14
12 Vaka Çalışması: Brezilya Keen, Bl. 15
13 Vaka Çalışması: Meksika, Karayipler Keen, Bl. 12
14 Vaka Çalışması: Kolombiya, Venezuela, Bolivya Keen, Bl. 19
15 Vaka Çalışması: Kolombiya, Venezuela, Bolivya Keen, Bl. 19
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar J.C. Chasteen, (2001) Born in Blood and Fire: A Concise History of Latin America, New York: Norton&Company Inc.

Judith A. Teichman, (2001) The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. 

Alfred Stepan, (1978) “Political Leadership and Regime Breakdown: Brazil,” in Juan J. Linz and Alfred Stepan, eds. The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Needler, M. C. (1966) ‘‘Political Development and Military Intervention in Latin America’’ The American Political Science Review, 60 (3): 616-626.

Camp, R. A. (ed.) (1996) Democracy in Latin America: Patterns and Cycles (Wilmington: Jaguar Books).

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Ödev, final haftasından önce teslim edilecektir.
Sınavlar Bir vize bir de final sınavı yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.   X        
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.      X      
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.      X      
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.  X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.    X        
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X  
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.          X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.      X      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 1 4 4
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5