Milletler ve Milliyetçilikler

Ders Kodu: 
PSIR 475
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Milliyetçilik kuramlarına eleştirel bir bakış açışıyla aşina olmak.
Dersin İçeriği: 

Milliyetçilik alanınında geliştirilmiş kuramsal tartışmalar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Sözlü sunum, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  Milliyetçilik kuramlarının temel düşünce okullarını listeleyecektir.  1 1 A,B,D
  Her bir düşünce okulunun temel savlarını tanıyacak. 3 1,2 A,B,D
  Farklı savlar arasındaki ilişki bağlarınızı fark edecek.  3 1,2, A,B,D
  Kuramları tarihsel olgularla ilişkilendirebilecektir.  11,13 1,2 A,B,D
  Öğrenci kendi yorumunu katarak her bir okulun savlarının açıklayıcılığını değerlendirebilecektir. 3 2 D
  Öğrenci kendi bilgi ve deneyimlerini kuramsal çerçevelerle yorumlayabilecektir. 3 2 D
  Milliyetçilik kuramlarını farklı kriterlere göre sınıflandıracaktır. 10,11 1,2 A,B,D
  Bir kitap özeti ve sunum hazırlayacaktır 4,8,9,10,12 6,7,8 B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Özkırımlı ilgili chapter
2 Söylemler Özkırımlı ilgili chapter
3 Söylemler Özkırımlı ilgili chapter
4 Özcülük Özkırımlı ilgili chapter
5 Özcülük Eleştirisi Özkırımlı ilgili chapter
6 Modernist Yaklaşım Özkırımlı ilgili chapter
7 Modernist Yaklaşım Özkırımlı ilgili chapter
8 Modernist Yaklaşım Eleştirisi Özkırımlı ilgili chapter
9 Vize Sınavı  
10 Ethnosembolcü Yaklaşım Özkırımlı ilgili chapter
11 Ethnosembolcü Yaklaşım Eleştirisi Özkırımlı ilgili chapter
12 Gündelik hayatta milliyetçilik Özkırımlı ilgili chapter
13 Söylemsel bir yaklaşım Özkırımlı ilgili chapter
14 Feminist ve Postkolonial Yaklaşımlar Özkırımlı ilgili chapter
15 Son tartışmalar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Özkırımlı, Umut (2010) Theories of Nationalism: A Critical Introduction NY: Palgrave Macmillan.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Bir kitap özeti hazırlanacaktır. 
Sınavlar Sınavlar kompozisyon olacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Katılım sunum 1 10
Kitap tanıtımı 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.     X      
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.    X        
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.        X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.        X    
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.  X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.  X          
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.          X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.      X      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kitap tanıtımı 1 17 17
sunum 1 10 10
Final 1 11 11
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5