Toplum ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı temelde devlet toplum ve birey ilişkilerini çözümleyebilmektir.
Dersin İçeriği: 

Küreselleşme, milliyetçilik, kimlik, devlet, sivil toplum, vatandaşlık, ferdiyetçilik meseleleri üzerinde durulmaktadır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9:Simulasyon, 12: Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 Siyasal sosyalizasyon, sosyal dönüşüm, modernizasyon, baskı grupları, siyasal partiler, sivil toplum, siyasal temsiliyet, din ve politikalar üzerinde durulacaktır.  1 1,2,3 A,D
Siyaset sosyolojindeki temel tartışmalar ve gelenekler tartışılacaktır. 1 1,2,3 A,D
Sosyal güç yapıları ile ilgili temel meseleler saptanacaktır. 2 1,2,3 A,D
Siyaset sosyolojisindeki modelleri referans alarak bugünkü sosyo-politik fenomenleri yorumlayabilecektir.  1 1,2,3 A,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Siyaset Sosyolojisinin Esasları Yücekök (1987)
3 Devlet Teorileri Lawrance(2008)
4 Siyasal Kültür Yücekök (1987)
5 Siyasal Sosyalizasyon: Mikro Perspektifler Yücekök (1987)
6 Siyasal Sosyalizasyon: Makro Perspektifler Yücekök (1987)
7 Sosyal Dönüşüm ve Modernizasyon Yücekök (1987)
8 Vize sınavı  
9 Modern Toplumların Siyasal Kurumları Yücekök (1987)
10 Baskı ve Çıkar Grupları Yücekök (1987)
11 Siyasal Partiler Yücekök (1987)
12 Siyasal Temsil Yücekök (1987)
13 Sivil Toplum Lawrance (2008)
14 Sosyal Yapı ve Din Yücekök (1987)
15 Yeni Sosyal Hareketler Orum (2009)
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yücekök, A.N. (1987) Siyasetin Toplumsal Tabanı: Siyaset Sosyolojisi(Ankara: SBF).
 
Diğer Kaynaklar Neuman, W. Lawrence (2008) Power, state, and society: An Introduction to Political Sociology(Waveland).

Orum, Anthony, and John G. Dale (2009) Political sociology: Power and participation in the modern world. 5th ed. (New York: Oxford Univ. Press).

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kaynaklar, Kütüphane’nin Rezerv Bölümü’nde ve Kitapçı’da bulunmaktadır. 
Ödevler Ödevleri açıklayan bildiriler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır. 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.  X          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.  X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.  X          
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.     X      
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X      
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X  
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.      X      
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.  X          
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.       X    
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Final 1 10 10
Ödev 2 5 10
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5