Türk Dış Politikası (1919-1990)

Ders Kodu: 
PSIR 360
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Türk Dış Politikası’ndaki temel konular, Türk Dış Politikasının evrimi, bölgedeki yansımaları, 1919’dan Soğuk Savaş sonuna kadar ele alınmaktadır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı ders, 3: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev C: Sunum veya sözlü sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Cıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türk Dış Politikasının Temel konularının öğrenilmesi

1,2

1,2,3

A,B

Türk Dış Politikasının evriminin incelenmesi

1,2,3

1,2,3

A,B

Türk Dış Politikasının Bölgeye etkisinin farkına varılması

1,2,3

1,2,3

A,B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türk Dış Politikası’nın Temel İlkeleri

 

2

Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi

 

3

Cumhuriyet Dönemi ve I.Göreli Özerklik Dönemi

 

4

İkinci Dünya Savaşı ve II.Göreli Özerklik Dönemi

 

5

Truman Doktrini ve Türkiye’nin Batı Blok’una Katılması

 

6

Demokrat Parti Dönemi ve Ortadoğu Sorunları

 

7

ARA SINAV

 

8

SSCB’yle İlişkiler

 

9

Détant Süreci ve Üçüncü Göreli Özerklik Dönemi (1960-1980)

 

10

Kıbrıs Sorunu

 

11

AB’yle İlişkiler

 

12

1970’lerde Ortadoğu Sorunu

 

13

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Türk Dış Politikası’na Etkileri

 

14

Özal Dönemi ve Türk Dış Politikası’na Etkileri ve Yeni Dünya Düzeni

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Baskın Oran, Turkish Foreign Policy 1919-2006, University of Utah Press, 2010

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

% 40

Kısa Sınav

2

 

Ödev

1

% 5

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 55

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%45

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

   

X

   

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

     

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

       

X

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

     

X

 

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

 

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

X

 

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

     

Ödev

1

9

9

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5