Türk-Yunan İlişkileri

Ders Kodu: 
PSIR 463
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere Türk-Yunan ilişkilerine dair kapsamlı bilgi ve analiz vermektir.
Dersin İçeriği: 

Turkiye-Yunanistan ikili ilişkiler, Türk-Yunan ilişkilerinde temel konular

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları  

Öğretim Yöntemleri

 

Ölçme Yöntemleri

Türk-Yunan ilişkilerine dair temel konular tespit edilecektir. 1 1 A
Türk-Yunan ilişkilerinde dönüm noktaları 1 1 A
Türk ve Yunan uluslarının doğuşu incelenecektir 1,3,11 1 A
Türk-Yunan devletlerinin pozisyonları karşılaştırılacaktır. 3,11 1,2 A,D
İlişkilerdeki sorunlu konulara çözümler tartışılacaktır. 1,6,11,13 2 A,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK
1 Ders çizelgesi-başlıkları üzerine açıklamalar  
2 Giriş- Kavramlar ve Yaklaşımlar  
3 Osmanlı öncesi Türk-Yunan ilişkileri  
4 Osmanlı döneminde Ortodoks ve Müslümanlar  
 

5

Yunan ulusunun doğuşu

 

Türkiye ulusunun doğuşu

Ernst Renan, “What is a Nation?”
6 1923 sonrası itilaf  
7 Mübadele dönemi Akgönül Samim, “Gözmeye dair Kelimeler”
 

8

Türkiye’deki Rumlar ve Ortodokslar. Patriklik  

Akgönül Samim, “The Greek orthodox Patriarcate and Turkish public opinion”

 

9

Yunanistan’daki Türk ve Müslümanlar Akgönül Samim, “Minorities and transnationality : the case of Muslim Turks in Greece”
10 Kıbrıs I  
11 Kıbrıs II  
12 Ege sorunları  
13 Yunanistan-Türkiye-Avrupa Birliği  
14 Son sözler  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap Baskin Oran (ed) Turkish Foreign Policy
 

 

 

 

 

Ek Kaynaklar

AKGÖNÜL Samim, Türkiye Rumları: Ulus Devlet çağından Küreselleşme çağına bir azınlığın Yok oluş Süreci, Istanbul : İletişim Yayınları, 2007, 234 p.

 

AKGÖNÜL Samim, (ed.), Reciprocity and Greek and Turkish minorities: Law, Religion, Politics, Istanbul : Bilgi University Press, 2008, 211 p.

 

ANASTASAKIS Othon, NICOLAIDIS Kalypso Aude, OKTEM Kerem (ed), In the long shadow of Europe: Greeks and Turks in the era of Postnationalism , Leiden : Brill Publishers, 2009

 

ARI Kemal, Büyük mübadele, Türkiye’ye zorunlu göç (1923-1925), Istanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, 198 p.

 

BÖLÜKBAŞI, Deniz, Turkey and Greece: the Aegean Disputes, A Unique Case in

International Law, Cavendish Publishing, London, 2004, 992 p.

 

MILLAS Herkül, Yunan ulusunun doğuşu, Istanbul : İletişim, 1994, 408 p.

 

PEKIN, Müfide (der.), Yeniden Kurulan Yaşamlar: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mobadelesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, 477 p.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Makaleler, filmler
Ödevler  
Sınavlar 1 vize, 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yarıyıl Çalışmalarnın Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.        

X

 
 

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların  yapısını,  kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.    

X

     
 

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde  karşılaştırmalı,  analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.        

X

 
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç    ve X        

 

 

  becerilerini geliştirir.          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde  yetkin olduğunugösterir. X        
 

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.          

X

7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.        

X

 
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı  ve sözlü iletişim becerilerinikullanabilir.       X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.          

X

 

10

 

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

         

 

X

 

11

 

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunugösterebilir.

         

 

X

 

12

 

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

X

       
 

13

 

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

         

 

X

 

14

 

 

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

 

X

 
 

15

 

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

 

 

X

       
 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.    

 

X

     

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 1 4 4
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5