Türkiye'de Siyasal Partiler ve Seçimler

Ders Kodu: 
PSIR 444
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Vaka Çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyasal partiler hukuku mekanizmasını ve örgütlenmesini açıklama 1,2             1           A
Siyasal parti mekanizması ve demokrasi arasındaki ilişkilerin çözülmesi 1,2 1,2 A,D
Siyasal partilerin eksikliklerinin fark edilmesi 10 1 A
Siyasal partilerin eksiklikleri ile demokrasi arasındaki ilişkilere yönelik çözümler bulma 10 2 A,D
Siyasal partileri farklı ifadeler ile karşılaştırmalı olarak çalışma 3,10 1,2 A
Güncel siyasal partileri ve siyasal gelişmeler tartışma 10 1,2 A,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin içeriği ile ilgili bilgi verme, siyasal partilerin tanımlama  
2 Siyasal partilerin merkez teşkilatı, merkez karar ve yönetim kurulu, parti başkanı, merkezi yürütme organı  
3 Siyasi partiler kanunu, siyasal partilerin kongreleri, seçimleri ve örgütlenmeleri  
4 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi parti grubu kurmak, Siyasi Parti Grubu Genel Kurulu, başkanı ve disiplin kurulu  
5 Seçimlere katılma, adaylara karar verme, seçim mekanizmaları  
6 Parti içi disiplin  
7 Ara sınav  
8 Anayasa Mahkemesi tarafından siyasal partilere sağlanan gelirler, kaynaklar ve finansal destekler  
9 Siyasi partilerin amaç ve eylemleriyle ilgili ana yasaklar  
10 Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal örgütlenmeler: İttihad ve Terakki Fırkası ve diğer fırkalar  
11 Ateşkes ve Büyük Millet Meclisi dönemi  
12 Çok Partili Hayat (1946-1960)  
13 Siyasal gelişmeler ve siyasal partiler: 1960,1971,1980 dönemleri  
14 Siyasal gelişmeler ve siyasal partiler: 1980-2001 dönemi  
15 2001’den sonraki gelişmeler: siyasal partiler ve güncel tartışmalar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Özbudun, Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri
Diğer Kaynaklar Turkish Republic Constitution,

2820 Political Parties Laws,

Yücel, Serhan, Türkiye’nin Siyasi Partileri,

Sencer, Muaffer, Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri,

Kabasakali Mehmet, Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri,

Kahraman, H. Bülent, Sağ Türkiye ve Partileri,

Duverger, M., Political Parties,

Turgut, Hulusi, 12 Eylül Partileri,

Tunaya, T. Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1-2-3,

Şarkoğlu, A. (et. al), Siyasi Partilerde Reform.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize ve final sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 40
Toplam   100
Finalin Toplam Başarıya Oranı   60
Dönem içi Çalışmaların Toplam Başarıya Oranı   40
Toplam   100
Final 1 40

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.  X          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.    X        
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.    X        
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.     X      
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir. X          
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X  
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.  X          
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.  X          
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.     X      
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Sunum 0 0 0
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5