Uluslararası İlişkiler Tarihi I

Ders Kodu: 
PSIR 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, Modern Avrupa’nın ilk çağlarını siyasi, ekonomik, sosyal, dinsel, entellüktüel olarak incelemek ve bu inceleme ışığında Rönesans Reform, Kilise’nin gerçekleştirdiği karşı-reform, mutlakiyetçilik aydınlanma ve bilimsel devrimi anlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ortaçağ Avrupasına değinerek Avrupa tarihinin ilk dönemlerinden itibaren yaşadığı değişim ve gelişimleri incelemek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Rönensans ve Reform sürecinin geçmişini ve altyapısının anlatabilir.

1,3,11

1,2,3

A,C

Ortaçağdan hemen sonraki sürecin tanımlanması, Avrupa’nın parçalanması ve İlk Modern Avrupa’nın dinamiklerini tanır.

1,10,11

1,2,3

A,C

Din Savaşlarının ve sebep sonuç ilişkilerinin inceleyebilir.

1,3,11

1,2,3

A,C

İspanya’nın yükselişi, gerileyişi ve bunun arkasındaki etmenler, İngiliz ve Hollanda’nın 17. Yy. daki durumlarını ilişkilendirir.

1

1,2,3

A,C

Mutlakiyet çağının teorik olarak incelenmesi ve bilimsel devrimi inceleyebilir.

1

1,2,3

A,C

Avrupa Siyasi tarihinde, Liberalizm, Milliyetçilik, Koloniyalizm ve Emperyalizmin gelişimini açıklayabilir.

1,10,11

1,2,3

A,C

Endüstri Devriminden sonraki sosyal düzen ve değişimi araştırabilecektir.

1,10,11

1,2,3

A,C

Napolyon Dönemi, güçlenmesi, Fransız Devrimi, Napolyonun geri dönüşü ve 1815 Viyana Kongresi Düzeni gibi temel dönüşümleri tanıyabilecektir.

1,3

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ortaçağ Avrupasına ve Coğrafi Keşiflere Bakış

Ortaçağ dönemiyle birlikte Avrupa’nın siyasi olarak parçalanma süreci, aynı döneme denk gelen ekonomik dini ve popüler kültürdeki değişim çabaları. İlk modern Avrupa’nın ortaya çıkmasıyla birlikte nufustaki artış, ekonomideki gelişme, şehirlerdeki gelişim ve egemen devletlerin ortaya çıkşı. Coğrefi keşiflerele birlikte dünyadaki değişim matbaanın gücü ve yeni dünyanın keşfinin incelenmesi

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.3-43

2

Rönesans

 

İtalyan yarımadasındaki şehir devletlerinde başlayan yenilik hareketleriyle birlikte gelişen ekonomi ve siyasi hayat. Bir rönesans şehri olarak Floransa ve Rönesansın anatomisi. Skolastik ve humanist düşünceler ile bilikte Rönesans dönemi sanatının gelişiminin incelenmesi

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.44-79

3

Reformlar

 

Kuzey Rönesansının incelenmesi Martin Luther reformunun arka planı ve Alman Prensliklerindeki etkisi. Reformasyonun yaılması ve Hristiyanlığın ikiye bölğnmesinin incelenmesi. İsviçre ve Fransa’daki Reformlar ile Kalvinist yaklaşımın incelenmesi. İngiltere’deki reform süreci ve Kilise’nin karşı reformları

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.80-125

 

4

Din Savaşları

16. yy.daki din savaşlarının, sebep ve sonuçlarının incelenmesi, sonucundaki Vestfalya Barışı

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 126-164

5

Atlantik Ekonomisinin yükeslişi: İspanya ve İngiltere

Ekonomik gelişim sürecinin incelenmesi. İspanya’nın ve İngiltere’nin yükselişinin incelenmesi. İngiliz sivil savaşı ve Hollanda’nın Altın Çağı

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.165-207

6

17. yüzyıl İngiltere ve Hollanda’sı

 

İngiltere ve Hollanda’nın 17. Yüzyılda yaşadığı gelişim ve değişimin incelenmesi

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.208-241

 

7

The Age of Absolutism

 

Theories of Absolutism. Characterizing Absolute Rule. Absolutism in France. The Habsburg Monarchy. The Rise of Prussia. The Russian and Swedish Empire. The Balance of Power. The Modern State

Mutlakiyet Çağı

Mutlakiyet Teorilerinin ve Mutlakiyetçiliğin incelenmesi. Fransa’daki Mutlakiyetçiliğin ve Habsburg Hanedanlığının incelenmesi. Rus  ve İsveç imparatorluklarının incelenmesi. Güç dengesi dönemi ve modern devletin ortaya çıkışı

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.242-283

 

8

Ara Sınav

 

9

Yeni Bilim Felsefesi

 

Dünya görüşünün değişimi ile Descarts ve Newton’un incelenmesi. Bilimsel devrimin sonuçları

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s.287-311

10

18.yy Ekonomik Sosyal değişimleri ve Fransız Devrimi

 

Endüstri Devrimi ile sosyal düzendeki değişimler ve zıtlıklar çağı olarak adlandırılan dönemin incelenmesi.

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 349-385

11

Napolyon ve Avrupa

Napolyon’un iktidara geliş ile birlikte gücü kendi bünyesinde toparlamasının incelenmesi. Fransız İmpratorluğunun kuruluşu ve kurumsallaşmasının incelenmesi. Prusya ve Fransa’daki askeri reform süreçlerinin incelenmesi. Kıta Avrupa’sı sisteminin incelenmesi. Napolyon’un ülkesine geri dönüşü Bourbon Düzenlemesi ve 1815 Kongresi Düzeninin incelenmesi.

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 435-495

12

The Industrial Revolution of 1800- 1850

 

Preconditions for Transformation. A Variety of National Industrial Experience. Impact of the Industrial Revolution. The Origins of European Socialism

Ensütri Devrimi 1800-1850

 

Ulusal endüstri tecrübesiyle birlikte gelişen ekonomilerin incelenmesiyle  Endüstri Devrimine etkisi ve Avrupa Sosyalizminin kökeninin incelenmesi

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 513-568

13

1848 Devrimi

1789 Fransız Devrimindan sona Avrupa’da değişen monarşik yapının incelenmesi. Almanya ve İtalya’da liberal Anayasa’ların kabulünün incelenmesi. Fransız seçim reformlarının incelenmesi

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 613-648

14

Ulusal Birliklerin Tamamlanması Çağı

 

Liberal ve Milliyetçiler 1830 ve 1840 larda aynı amaçlarla siyasi birliklerini tamamlamaya karar verilmesinin incelenmesi. Alman ve İtalyan Liberal ve Milliyetçilerinin Avusturya’ya karşı durmasının incelenmesi. Avusturya’nın Kuzey İtalya üzerindeki etkisi. Alman Birliğinin tamamlanmasının incelenmesi

A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 649-683

15

Genel Tekrar

Ders kitabının ilgili bölümleri

16

Son Sınav

Ders kitabının ilgili bölümleri

 

Kaynaklar

Ders Notu

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon

Diğer Kaynaklar

Edward Whiting Fox, The Emergence of the Modern European World

R. R. Joel Colton, A History of Modern World

Shepard B. Clough, A History of the Western World

Fahir Armaoğlu, 19.yy Siyasi Tarih

 

Baskın Oran, Siyasi Tarih I

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

% 40

Son Sınav

1

% 50

Sınıf İçi Katılım

1

% 10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

% 50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir. 

   

X

     

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

   

X

     

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

 

X

       

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

         

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

         

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

       

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

X

       

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

   

X

     

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

   

X

     

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

     

X

   

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

   

X

     

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

         

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

         

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

     

X

   

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

         

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

10

10

Ödev

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

174

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.98

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7