Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular

Ders Kodu: 
PSIR 411
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders Uluslararası İlişkilerin temel konularında, tarih, siyaset, toplum ve ekonomi gibi, kapsamlı analizler sunmak için oluşturuldu.
Dersin İçeriği: 

Bu ders uluslararası ilişkilerin güncel sorunlarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler Ortadoğu Siyasetinin temel konularını tanımlarlar.  1, 3, 4, 5 1,2,3 A,C
Ortadoğu’da güncel siyasal tartışmaları ve bunların ilişkilerini listelerler.  1, 3, 4, 5 1,2,3 A,C
Bölgedeki ana aktörlerin siyasetlerini karşılaştırabilirler.  4, 8, 9, 10 1,2,3 A,C
Temel siyasal sorunların tarihsel ilişkilerini tanımlarlar 10, 11, 12, 13 1,2,3 A,C
Bölgedeki temel problemler ve bunların bölgeyle ilişkilerini kıyaslarlar.  4, 8, 10 1,2,3 A,C
Öğrenciler bölgedeki siyasal sistemleri, temel konuları, düşünceleri, ve siyasal aktörleri tanımlayıp bunların birbiriyle olan ilişkilerini kıyaslarlar.  2, 4, 8, 10, 13 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Ders Akışı 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Uluslararası İlişkiler Tarihini anlamak Fukuyama, Francis (1989). “The End of History?” National Interest, vol. 16 (Summer), pp. 3-18.
3 Küreselleşme Tartışmaları Daniel Drezner “Globalizers of the World, Unite!”Washington Quarterly (Winter 1998)

 

Stiglitz, Joseph (2002) “Globalism’s Discontents” from Chap. 3, Governing the Economy in Readings inKesselman, Mark & Krieger, Joel, Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas. Houghton Mifflin Co

4 Geleneksel Yaklaşıma göre Uluslararası 
Güvenlik Realizm ve Liberalizm
Taliaferro, J. W. (2000). Security seeking under anarchy: Defensive realism revisited. International security25(3), 01.

 

Waltz, K. N. (2000). Structural realism after the Cold War. International security25(1), 5-41.

5 Geleneksel olmayan Yaklaşıma göre Uluslararası 
Güvenlik: Konstruktivizm
Wendt, A. (1995). Constructing international politics. International security20(1), 71-81.

 

Nye, J. S., & Lynn-Jones, S. M. (1988). International security studies: a report of a conference on the state of the field. International security12(4), 5-27.

 

Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The promise of institutionalist theory. International security20(1), 39-51.

6 Terörizm Crelinsten, R. D. (1989). Terrorism, counter‐terrorism and democracy: The assessment of national security threats. Terrorism and Political Violence1(2), 242-269.
7 Enerji Güvenliği Kruyt, B., van Vuuren, D. P., De Vries, H. J. M., & Groenenberg, H. (2009). Indicators for energy security. Energy policy37(6), 2166-2181.

 

Winzer, C. (2012). Conceptualizing energy security. Energy policy46, 36-48.

8 VİZE SINAVI  
9 Kitle İmha Silahlarının Güncel sorunlara Etkisi Spiers, E. M. (2000). Weapons of mass destruction. In Weapons of Mass Destruction (pp. 1-18). Palgrave Macmillan, London.
10 Uluslararası Göç Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466.

 

Kritz, M. M., Lim, L. L., & Zlotnik, H. (1992). International migration systems: a global approach.

11 Ekonomik Güvenlik Inglehart, R., & Abramson, P. R. (1994). Economic security and value change. American political science review88(2), 336-354.
12 İnsani Müdahale Holzgrefe, J. L. (2003). The humanitarian intervention debate. Humanitarian intervention: Ethical, legal, and political dilemmas, 15-52.

 

Sarvarian, A. (2016). Humanitarian intervention after Syria. Legal Studies36(1), 20-47.

13 Çevresel Güvenlik Dalby, S. (2002). Environmental (In) Security in The International Encyclopedia of Geography John Wiley & Sons, Ltd.
14 Siber Güvenlik   

Hansen, L., & Nissenbaum, H. (2009). Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School. International studies quarterly53(4), 1155-1175.

15 Uluslararası Ticaret Pevehouse, J. C., & Goldstein, J. S. (2016). International relations. Pearson.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve bir final yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Final 1 50
Vize  1 30
Derse Katılım  1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.       X    
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.       X    
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.     X      
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entelektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.     X      
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.           X    
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       X    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.         X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Final 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5