Ders Kodu: 
BBA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim bilimine ilişkin temel kavramlar, ilkeler, modeller, kuramlar ve yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrolden oluşan işletmenin dört fonksiyonunun, yönetimin tarihi alt yapısının, örgütsel kültür ve çevrenin yanı sıra küresel çevrede yönetimin, sosyal sorumluluk ve etik, karar verme gibi konuların anlaşılması, liderlik teori ve uygulamalarının aktarılması. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Uygulamalı Çalışmalar, 12. Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Performans, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin temel yönetim kavramları, ilkeleri, modelleri, kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Öğrencilerin planlama, örgütleme, yön verme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Öğrencilerin karar verme, liderlik ve iletişim gibi konularda temel beceriler geliştirmelerinin sağlanması.

2, 3, 17

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Öğrencilerin etik, toplumsal sorumluluk, uluslararası işletme ve yönetim kuram ve uygulamalarını şekillendiren dış çevreye ilişkin konularda bilgi sahibi ve duyarlı olmalarının sağlanması.

11, 14

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş:  Derse genel bir bakış ve uygulamalı çalışma

 

2

Yönetim

Chapter 1 Appendix: pp. 487-515 Uygulamalı Çalışma

3

Toplumsal Sorumluluk ve Yenetimde Etik

Chp. 2

Uygulamalı çalışma (pp.74)

4

Karar Verme

Chp.4

Uygulamalı çalışma: Asessing Your Capabilities (pp.128-129)

5

Stratejik Yönetim

Chp.5

6

Stratejic Yönetim (Devam)

Uygulamalı çalışma (p.160)

7

Planlama

Chp.6

8

Örgütsel Yapı ve Tasarım

Chp.7

Uygulamalı çalışma: Risk Taking Orientation

(p. 217)

9

MID- TERM Sınavı

 

10

Liderlik

Chp. 9

Uygulamalı çalışma: How Power Oriented Am I ? (p.291)

11

Motivasyon

Chp.10

Uygulamalı çalışma:What Motivates Me? (pp.320-321)

12

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları   (Teams:#1&2)

Yazılı Sunumlar ve Raporlar

13

Üretim Yönetimi ve Kontrol

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları   (Teams:#3&4)

Chps.13 &14

Uygulamalı çalışma ( pp. 445-446)

14

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları   ( Teams: #  5 & 6)

Raporların ve Sunumların teslimi

15

Genel Tekrar

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Hitt, Michael A., J. S. Black and L. W.,Porter (2009).  MANAGEMENT,  Second Edition , Pearson, Prentice Hall.
 

Diğer Kaynaklar

Ek okumalar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Kitabı, Ek okumalar ve Örnek Olaylar

Ödevler

Örnek Olay Sunumları

Sınavlar

Ara Sınavı, Dönem Sonu Sınavı, Quizler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

2

10

Sunum

1

15

Sunum

1

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

x

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

X

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

X

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

x

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

2

8

16

Ödev

1

15

15

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

168

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7