Ders Kodu: 
BBA 362
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını pazarlamacı bakış açısıyla kavramasını sağlamaktır. Tüketicilerin karar verme süreçlerinin, bu süreci ve davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin nasıl farklılaşacağının ve bu farklılıkların firmaların pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceğinin anlaşılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Tüketici davranışı teorileri, psikolojik ve sosyolojik temeller, tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; dünyada ve Türkiye’de pazarlama trendlerini etkileyen tüketici araştırmaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Soru-Cevap 3.Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sınav B. Ödev C. Öğrenci Sunumları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel pazarlama ve tüketim karar verme kavramlarını bilecek, tüketici karar süreçlerini öğrenir.

15,16,17

1,2,3

A

Farklı tüketici araştırma tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını bilir.

15,16,17

1,2,3

A

Farklı tüketici gruplarını motive edebilecek kişilik özelliklerini belirleyebilme ve kullanmayı öğrenir.

15,16,17

1,2,3

A

Ürün/hizmetlerin konumlandırılmasında tutum oluşturma ve tutum değiştirme stratejilerini öğrenir.

15,16,17

1,2,3

A

Ülkenin değerler sistemi ile kültürün kaynakları ve tüketim olgusu üzerindeki etkisini anlar.

13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tüketici Davranışı kavramını anlama ve syllabus inceleme

 

2

Alıcı, sahip olma, tüketici davranışları trendleri

İlgili ünite ve makaleler

3

Algı

İlgili ünite ve makaleler ve video

4

Öğrenme ve hafıza

İlgili ünite ve makaleler

5

Motivasyon ve değerler

İlgili ünite ve makaleler ve video

6

Vize sınavı

 

7

Benlik

İlgili ünite ve makaleler

8

Kişilik ve yaşam biçimi

İlgili ünite ve makaleler

9

Tüketicinin Tutum Oluşturma ve Tutum Değiştirme süreçleri

İlgili ünite ve makaleler

10

Tutum ve ikna

İlgili ünite ve makaleler ve video

11

Karar alma

İlgili üniteler

12

Satın alma ve tüketme

İlgili ünite ve makaleler

13

Organizasyonel karar alma

İlgili üniteler

14

Donem proje sunumu

 

15

Donem proje sunumu

 

16

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Consumer Behavior: Buying, Having and Being

Michael Solomon Prentice Hall ISBN: 0-13-123011-5

Diğer Kaynaklar

Consumer Behavior 9.Ed. Leon Schiffman and Leslie Lazur Kanuk Prentice Hall  ISBN: 0-13-049175-6

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders, Analiz, Simulasyon, Vaka

Ödevler

Dönem projesi ve ödevler

Sınavlar

Ara sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev ve Proje

2

40

Ara Sınav

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

 

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

 

 

 

5

Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

 

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

 

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

x

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir

 

 

 

 

x

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir

 

 

 

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ödev

2

4

8

Ara Sınav

2

2

4

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

148

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6