Ders Kodu: 
BBA 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı uluslar arası işletme faaliyetleri ve iş çevreleri konusunda genel bilgiler vermektedir.
Dersin İçeriği: 

Uluslararası işin teorisi ve tarihi, uluslararası iş ve kurumsal yenilik, sınır aşırı iş, uluslararası iş yapan örgütlerin özellikleri, gelişen yeni ekonomi, küreselleşme, uluslararası işin sosyo-ekonomik, politik ve kültürel çevresi, yabancı yatırımlar, bölgesel ekonomik birleşmeler, küresel strateji, yabancı pazarlara grime yöntemleri, küresel pazarlama ve küresel insan kaynakları yönetimi konularının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler yurtdışında iş yapmanın mekaniğini sağlam bir anlayış ile öğrenmenin yanı sıra uluslararası iş yapan kuruluşların kendine has sorunları ve özelliklerini anlar.

2

1,2,3

A,B,C

2) Öğrenciler, yirmi birinci yüzyılda uluslararası işletmelerle ilintili olarak kapsamlı ve güncel bilgilerle donatılırken bunu da titiz, otoriter kuram ve anlamlı güncel analizler arasında denge sağlayarak elde eder.

18, 19

1,2,3

A,B,C

3)Öğrenciler, gelecek senaryoları ve tartışmalar aracılığı ile

çağdaş uluslararası iş ve küreselleşme ile ilintili olarak dünyanın geleceği hakkında kendi hayal güçlerini meşgul ederler.

16, 17

1,2,3

A,B,C

4 ) Sınıfta öğrendiklerini gerçek hayatta uygular.

 

17

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Oryantasyon

2

Küreselleşme ve Uluslarası İşletmeye Giriş, Bölüm 1

 

Uluslararası İşletme kavramının arka planı

3

Uluslararası İşletmelerde Kültürel Çevrenin Etkileri, Bölüm 2

 

 

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları

4

Uluslararası İşletmelerde Politik ve Hukuki Çevrenin Etkileri, Bölüm 3

Vaka Çalışması:

 • Arçelik: International Aspirations of an Emerging Firm

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

5

Uluslararası İşletmelerde Ekonomik Çevrenin Etkileri, Bölüm 4

Vaka Çalışması:

 • Coca-Cola in India

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

6

Küreselleşme ve Toplum, Bölüm 5

Vaka Çalışması:

 • Corruption at Siemens

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

7

Ara Sınav

 

8

Devletin Ticarete Etkisi, Bölüm 7

Case Presentation:

 • Meet the BRICs

Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi

9

Uluslararası Organizasyonlar, Bölüm 8

Vaka Çalışması:

 • Tata Group: India’s New Global Challenger

 

Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi

10

Ülke Dışı Faaliyetler ve Uluslararası Yatırım Kararları

Vaka Çalışması:

 • “Frankenfoods” or Rice Bowl for the World: The U.S.-EU Dispute over Trade in Genetically Modified Organisms

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

11

Uluslararası İşletmelerde Pazarlama, Bölüm 16

Vaka Çalışması:

 • Agricultural Subsidies and Development

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

12

Uluslararası İşletmelerde  İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm 20

Vaka Çalışması:

 • Starbucks’ Foreign Direct Investment
 • H&M: International Marketing Success Story

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

13

Vaka Çalışmaları:

 • Proctor & Gamble in Japan 
 • Evolving HR Challenges at SONY
 • Carlos Ghosn: Leading for Global Success at Renault-Nissan

Vaka Analizleri

14

Ülke Analizi Sunumları

 

Sunumlar

15

Tekrar

 

16

Final

 

Kapsamlı

 

Kaynaklar

Ders Notu

John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, International Business: Environments and Operations, Latest Edition, Pearson.

Diğer Kaynaklar

Ek okumalar ve / veya okuma listesi sınıfta dağıtılacak; örn. Konularla ilintili bildiriler, senaryolar, haber kupürleri, dergi makaleleri, vakalar.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi; sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili ek okumalar (yukarıda).

Ödevler

Beş (5) ödev.

Ülke Analizi (Grup olarak).

Vaka Analizi (Grup olarak).

Sınavlar

Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Grup Vaka Analizi

1

20

Grup Ülke Analizi

1

20

Ödevler

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

x

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

x

 

 

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

x

 

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

x

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

 

 

x

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

x

 

 

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

x

 

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

x

 

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

x

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

x

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

x

 

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

5

4

20

Sunum

1

5

5

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

153

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,1

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6