Ders Kodu: 
BBA 243
Ders Dönemi: 
Güz
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere temel muhasebe altyapısını göstermektir. Derslerde, muhasebenin bir karar verme aracı olarak vurgulanması amaçlanmaktadır. Dönem boyunca, temel finansal tablolar, temel muhasebe kavramlar ve ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi gösterilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, kurum işlemlerinin kaydı ve defter hesapları; düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; dönem sonu hesapların kapatılması; ticari aktiviteler; stok maliyetlemesi; amortisman yöntemleri.  Şirket yapısında muhasebe departmanın önemi. Aktif, Pasiflerin, Gelir ve hakkında bilgiler verme. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Muhasebe kavramını açıklar. Muhasebe türlerini açıklamak. Muhasebe işlemlerinin işletmeler ve kişiler için önemini anlatmak. 1,3 1,2,3 1,2,3
2)  Aktif, pasif hesapların, bilanço, ve gelir tablosunun işlevlerini anlatmak. 1,16 1,2,3 1,2,3
3)  Muhasebe sisteminin temel dinamiklerini anlatmak. İşletme sürecinde muhasebenin rolünü anlatmak. 18 1,2,3 1,2,3
4)  İşletmenin kuruluşunda ve sonunda gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek. 4 1,2,3 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği  
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri  
3 Muhasebe Döngüsü  
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe  
5 Nakit İşlemler,  ve  Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi  
6 Stokların Muhasebeleştirilmesi  
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları  
8 Ara Sınav  
9 Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları  
10 Satışların Maliyeti  
11 Stoklar  
12 Duran Varlıklar  
13 Karlılık Analizler  
14 Sınav  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Principles of Accounting (19th Edition) Wild, Shaw, Chiappetta
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.   X        
2 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.   X        
3 Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.     X      
4 Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.     X      
5  Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.     X      
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birikimdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X      
7 İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
8 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.       X    
9 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.     X      
10 İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X    
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.       X    
12 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.     X      
13 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X    
14 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.     X      
15 İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.     X      
16 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.     X      
17 Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.       X    
18 Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.     X      
19 Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.     X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.56
Dersin AKTS Kredisi     7