• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste en küçük kareler tekniği kullanılarak doğrusal regresyon ve hipotez testi uygulamaları yapılmaktadır. Belirli varsayımlar altında ekonometrik bir model kurma ve varsayımların geçersiz olması durumunda ise uygulanabilecek çözüm teknikleri öğretilmektedir.  Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak  genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir.

Dersin İçeriği: 

Iktisat  teorilerini  test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste ekonometri paket programları kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekonometrinin anlamını ve faydalarını kavramak. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C
Basit ve çoklu regresyon tekniklerini öğrenme. İktisadi teorilerin test edilmesi için gerekli teknikleri kullanma yeteneğini kazanmak. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C
İstatiksel verilerdn ekonometrik sonuçları elde etme, bunların geçerliliğini sorgulama becerisi kazanmak. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C
İktisat ve ekonometri arasındaki ilişkiyi anlama, ekonometrinin iktisata katkısını değerlendirme becerisini edinmek. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C
Ekonometrik uygulamalarda karşılaşılan problemlerı tespit etme, problemleri uygun tekniklerle çözme yeteneğini kazanmak. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C
Ekonometrik uygulamalar için gerekli uygun bir bilgisayar paket programını kullanma becerisini elde etmek. 4,6,7,10,16 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Gujarati 2009 Introduction
2 Temel istatistik ve matematiksel yöntemlerin gözden geçirilmesi Gujarati 2009 Appendix
3 İktisadi ve ekonometrik modelller arasındaki farkların tanıtılması Gujarati 2009 Bölüm 1,2
4 Basit regresyon ve gerekli varsayımların belirtilmesi Gujarati 2009 Bölüm 3
5 Basit regresyon kullanılarak tahmin edicilerin özelliklerinin incelenmesi Gujarati 2009 Bölüm 3,4
6 Ara Sınav  
7 Çoklu regresyon ve model kurmaya giriş Gujarati 2009 Bölüm 4,5
8 Çoklu hipotez test uygulamaları Gujarati 2009 Bölüm 7
9 Parametre istikrar testi uygulamaları Gujarati 2009 Bölüm 8
10 Regressyonda kukla degişken uygulamaları Gujarati 2009 Bölüm 8
11 Çoklu baglantı sorunun irdelenmesi Gujarati 2009 Bölüm 10
12 Değişen varyans sorunun incelenmesi Gujarati 2009 Bölüm 11
13 Ardışık bağımlılık sorunun incelenmesi Gujarati 2009 Bölüm 12
14 Final sınavına hazırlık çalışması  

Kaynaklar

Ders Kitabı Gujarati, N. D., and  Porter, D. C., (2009), Basic Econometrics, (5th  edn.), McGraw-Hill, New York.
Diğer Kaynaklar Verbeek, M. (2008), A Guide to Modern Econometrics, (3rd  edn.), John Wiley and Sons, Chicester.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 40
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.         X
2 İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir. X        
3 Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder. X        
4 Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.         X
5 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler.       X  
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.         X
7 İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.        X  
8 Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.     X    
9 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.  X        
10 İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.         X
11 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.   X      
12 Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir. X        
13 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      
14 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X    
15 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir. X        
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X  
17 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir, bu  ilkelere uygun davranmanın topluma  değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir. X        
18 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. X        
19 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.  X        
20 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.  X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 4 60
Ara Sınav   1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   1 15 15
Final   1 30 30
Toplam İş Yükü       170
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,8
Dersin AKTS Kredisi       7