• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 102
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin ikili amacı şöyledir:
- Ders İktisat Sosyolojisinin teorilerinin öğretimini amaçlamaktadır. Ekonomik olguların sosyal yönlerinin ele alınması doğrultusunda her bir teorik yaklaşımın temel perspektifleri ve birbirlerini tamamladığı noktalar öğretilecektir.
- Sanayileşme, Kapitalizm, Bilgi Toplumu, İşbölümü, vs. gibi “sosyal temalar” ele alınarak her bir teorik okulun bu başlıklardaki yaklaşımları öğretilecektir.
Yukarıdaki her iki amaç ayrı ayrı ele alınmaktansa öğrenciye sosyal-ekonomik sorunsallar hakkında ile teorileri bağdaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla daha entegre bir yaklaşım uygulanacak ve sosyo-ekonomik temalar teori okulları ‘üzerinden’ öğrenciye anlatılacaktır.

Dersin İçeriği: 

İktisat sosyolojisi alanında ele alınan konuların ve teorilerin öğrenilmesi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klasik yazarların ve çağları aşan temel düşünce sistemlerinin sosyal-iktisadi niteliklerini kavrar.   1,2,3,4 A, C
Sosyal yapıları/Dinamikleri İktisadi yaklaşım ile değerlendirmeyi öğrenir.   1,2,3,4 A, C
Çalışma hayatı, Tüketim, örgütler gibi gündelik hayata dair iktisadi yapılara sosyal bilimler perspektifinden bakma alışkanlığı kazanır.   1,2,3,4 A, C
İktisadi kültür üzerine bir bakış edinir.   1,2,3,4 A, C
Sosyal ve Kültürel sistemlerin tarihsel gelişimi üzerine fikir edinir.   1,2,3,4 A, C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4

A, C

 

 

1,2,3,4

A, C

 

 

1,2,3,4

A, C

 

 

1,2,3,4

A, C

 

 

1,2,3,4

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Öğrenciyle Tanışma, ders içeriğinin, Öğrenciden ders ile ilgili beklentilerin konuşulması, Ders kaynaklarıyla ilgili bilginin aktarılması

 

2

İktisat Sosyolojisinin temel meselelerinin, yaklaşımların ve sorunsalların anlatımı

 

3

İktisat Sosyolojisi alanında klasik yazar ve eserlerin özet incelemesi:
Sosyalizm, Sınıf, Çatışma: Karl Marks (Sermaye)
Rasyonel Toplum, Cemaat-toplum Bürokrasi, Rasyonalizm vs. :
 Max Weber (Ekonomi ve Toplum)

Haftanın Kitaplarından bir bölümün ya da kitap hakkında bir makalenin okunması

4

İktisat Sosyolojisi alanında klasik yazar ve eserlerin özet incelemesi
Evrenselci-özgeci yaklaşımlar: Karl Polanyi (Büyük Dönüşüm)
Sosyal bir Araç Olarak Para: Georg Simmel (Para Felsefesi)

Haftanın Kitaplarından bir bölümün ya da kitap hakkında bir makalenin okunması

5

İktisat Sosyolojisi alanında klasik yazar ve eserlerin özet incelemesi
Serbest Piyasa ve Liberal Felsefe: Adam Smith (Ulusların Zenginliği)
İşbölümü ve Uzmanlaşma: Emile Durkheim (Toplumda İşbölümü)

Haftanın Kitaplarından bir bölümün ya da kitap hakkında bir makalenin okunması

6

Piyasa Kavramına ekonomik ve sosyal yaklaşımlar

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

7

Ara Sınav

 

8

Kapitalizm-dışı Ekonomik-Sosyal Sistemler

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

9

Tarihsel Perspektifle Kapitalist Sistemler: Antikçağda kapitalizm, Ticari Kapitalizm, Sanayi Kapitalizmi, Bilgi Kapitalizmi

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

10

Tarihsel perspektifle İşgücü: Köleler, Serfler, Tebaa, İşçiler

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

11

Sanayi Kapitalizmi ve Sanayi Toplumu

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

12

Ekonomik ve Sosyal bir Edim: Tüketim

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

13

Bir Ekonomik Değişken olarak Kültür

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

14

Sanayi Sonrası Toplum

Konu ile ilgili verilen materyalin (Makale, kitap bölümü vs.)

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Simmel, Georg. 1990. The philosophy of money. London: Routledge.
Weber, Max. 1978. Economy and society : an outline of interpretive sociology Berkeley: University of California.
Baudrillard, Jean. 1998. The consumer society : myths and structures. London: London.
Chandler, Alfred Dupont. 1994. Scale and scope : the dynamics of industrial capitalism. Cambridge: Belknap Press.
Miller, Daniel (ed.). 1995. Acknowledging consumption : a review of new studies. New York: Routledge.
Weber, Max. 1978. Economy and society : an outline of interpretive sociology Berkeley: University of California.
Diğer Kaynaklar Kitaplardan bölümler ve elektronik makaleler
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Haftanın kitap bölümü ya da makalesi
Ödevler Her öğrenci klasiklerden en az birini okumak zorundadır.
Sınavlar Bir vize, bir final ve öğrencinin okuduğu kitap hakkındaki raporu
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Araştırma Ödevi 1 30
Toplam   65
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.     X    
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. X        
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.   X      
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.         X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.        X  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 40 40
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5