• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı ekonominin temel bilgilerinin öğrenciye aktarılması ve iktisadi düşünme sisteminin benimsetilmesidir.Öğrencileri özellikle milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve ekonomik politikaların kısa ve uzun dönemli etkileri konularında bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Ders makro ekonominin giriş aşamasındaki temel kavramları içermektedir. Ekonomide yaşanan güncel sorunlara ilişkin olarak milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme , para ve maliye politikalrı başlıca konuları oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Milli gelir kavramını ve hesaplanma yöntemlerini öğretir. 1, 10 1,2,3 A,C
TÜFE kavramını ve buna bağlı olarak enflasyon hesaplaması konusunda bilgilendirir   1,2,3 A,C
İşsizlik kavramını ve emek piyasasının işleyişi konusunda bilgi verir 1 1,2,3 A,C
Parasal sistem ve enflasyon ilişkisini anlatır 1, 10 1,2,3 A,C
Maliye ve para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini anlatır 10 1,2,3 A,C
Ekonomik büyüme kavramı ve kaynaklarını öğretir 1, 10 1,2,3 A,

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Ekonomik döngü ve küresel ekonomi Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 2(Pearson,sixth Edition)
2 Milli gelir ve yaşam standardı Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 21(Pearson,sixth Edition)
3 TÜFE ve yaşam maliyeti Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 22(Pearson,sixth Edition)
4 İşsizlik Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 23(Pearson,sixth Edition)
5 Potansiyel GSMH ve doğal işsizlik Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 24(Pearson,sixth Edition)
6 Vize  
7 Ekonomik büyüme Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 25(Pearson,sixth Edition
8 Yatırım, tasarruf ve faiz oranı Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 26(Pearson,sixth Edition)
9 Parasal sistem Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 27(Pearson,sixth Edition)
10 Para, faiz ve enflasyon Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 28(Pearson,sixth Edition)
11 Toplam arz toplam talep ve işçevrim kuramı Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 29(Pearson,sixth Edition)
12 Toplam harcamalar Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 30(Pearson,sixth Edition)
13 Kısa ve uzun dönem Philips eğrileri Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 31(Pearson,sixth Edition)
14 Maliye ve para politikaları Bade&parkin Foundations of Economics , Chapter 32-33(Pearson,sixth Edition)

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Bade&parkin Foundations of Economics , (Pearson,sixth Edition)

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Her konu hakkında konun anlaşıldığını test etmek üzerine verilen ödevler
Sınavlar Vize ve final olmak üzere çoktan seçmeli ve klasik sorulardan oluşan sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav 2 %20
Ödev 10 %30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Zorunlu Bölüm Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.     X    
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir. X        
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.   X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. X        
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir. X        
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.   X      
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir. x        
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.   X      
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir. X        
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir. X        
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. x        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 10 2 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     167
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.68
Dersin AKTS Kredisi     7