• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrenciler dersin sonunda, toplam kalite yönetiminin (TKY) altında yatan felsefeyi anlayacaklar ve felsefenin kurucularına ait görüşleri yorumlayabileceklerdir. Öncellikle TKY’ne ait temel kavramları ve TKY araçlarını öğrenecekler, ayrıca yeniden yapılandırma, kıyaslamaya ve altı sigma gibi ileri düzey konularla ilişki kurabileceklerdir. Öğrenciler değişik sektörlerden firmalara ait uygulamalı TKY örneklerini görebilecek ve firma deneyimlerini inceleyeceklerdir

Dersin İçeriği: 

Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2. Ödev 3. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Proje yönetimi ile ilgili kavramları inceler. 3,17,18 1,2,3 1,2,3
Proje yönetiminin birbirinden farklı boyutlarını tartışır. 3,17,18 1,2,3 1,2,3
Projeleri planlar, düzenler, uygular, kontrol eder. 3,17,18 1,2,3 1,2,3
Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir. 8 2,3 3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç Denetime Giriş  
2 Kurumsal Yönetim  
3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol  
4 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi  
5 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (Devam)  
6 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci  
7 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam)  
8 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama  
9 Vize Sınavı  
10 İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri  
11 Bilgi Teknolojileri Denetimi  
12 Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk  
13 Hile Riskleri ve Denetimi  
14 İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme  
15 Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ÖZ GELECEK tasarımı)  
16 Final Sınavı  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 40
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.       X  
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.       X  
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını gösterebilmelidir.       X  
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.       X  
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.         X
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X  
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.       X  
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.   X      
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce  düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X    
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.       X  
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     166
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,64
Dersin AKTS Kredisi     6