• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin kamu yönetimi ve unsurları hakkında genel bir bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Kamu yönetiminin kavramsal çerçevesini anlatır ve elemanlarını tanımlar. Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıklarının altını çizerek, örgütsel yapı ve karakteristikleri bakımından kamu kurumlarını ve işleyişlerini karşılaştırmalı olarak analiz eder. Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olarak doğuşu ve gelişimi, kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, kamu yönetiminde temel paradigma değişiklikleri, kamu ypolitikalarında amaçların saptanması, karar verme ve politika belirlenmesi, planlama gibi konular işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kamu kavramı ile halkın iradesi, demokrasi ve iktidar arasındaki tarihsel gelişimi açıklar. İdare ve örgütsel sistemler üzerinde durur.

 

1,5

1,2,3

A

 

Kamu yönetimi teorilerini bilir ve özetler.

 

1,5

1,2,3

A

 

 

Kamu yönetiminin gelişimi, ayrı bir çalışma alanı olması sürecini açıklar.

1,10

 

1,2,3

A

 

Bürokrasinin gelişimini gözlemler

 

1,13

1,2,3

A

 

Kamu ve özel sektör arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlar ve karşılaştırır

12

1,2,3

A

Türkiye’deki kamu yönetimi sistemini inceler.  

1,5

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse genel giriş ve dersin bakış açılarının genel tanımı

 

2

Kamu Yönetiminde temel kavramlar ve Kamu Yönetiminin özellikleri

 

3

Bir disiplin olarak Kamu Yönetiminin doğuşu ve gelişimi (Kamu Yönetimi nedir?)

 

4

Çalışmalardaki ana yaklaşımlar ve teoriler / Kamu Yönetimi Analizi

 

5

Klasik Organizasyon ve Kamu Yönetimi teorisi

 

6

Kamu ve özel işler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

 

7

Bürokrasi nedir? Max Weber yaklaşımı nedir? Bürokrasi ve Kamu Yönetimi gelişimi ve bürokrasi sorunları

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Yeni Kamu Yönetimi- Yönetişim  – İyi yönetişim

 

10

 Kamu Yönetimi Örgütlenmesi (merkezi / yerel yapılar)

 

11

Yerel Yönetimler : kavramsal ve kuramsal boyut

 

12

Yerel Özerklik

 

13

Ahlak, Etik ve İdari Sorumluluğu

 

14

Kamu Politikaları – Politika Süreci

 

15

Politika Transferi / İdari Reform Transferi

 

16

FINAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 • AYKAÇ Burhan, DURGUN Şenol,YAYMAN Hüseyin (2003), « Türkiye’de Kamu Yönetimi », Yargı Yayınevi, Ankara, 642 s.

 

 • BALCI Asım, NOHUTÇU Ahmet, ÖZTÜRK Namık Kemal, COŞKUN Bayram (2003), « Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar », Seçkin Yayınevi, Ankara, 407 s.

 

 • ÇEVİK Hasan Hüseyin (2004), « Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları », Seçkin Yayınevi, Ankara, 352 s.

 

 • ERGUN, Turgay / POLATOĞLU, Aykut (1992), « Kamu Yönetimine Giriş », Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara

 

 • ERYILMAZ Bilal (2010), « Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime », Alfa Yayınları, 266 s.

 

 • GÖZÜBÜYÜK Şeref (2001), « Türkiye’nin Yönetim Yapısı », Turhan Kitabevi, Ankara

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2005), « Devlette Reform Yazıları », Paragraf Yayınevi, Ankara, 252 s.

 

 • GÜLER Birgül Ayman, (2009-2010), « Türkiye’nin Yönetimi: Yapı », İmge Ktabevi Yayınları, 359 s.

 

 • KARASU, Koray (2004), « Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İliskin Bir Not » II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, s. 225 - 242.

 

 • ÖZER M.Akif (2005), « Yeni Kamu Yönetimi, teoriden uygulamaya », Platin Yayınevi, Ankara, 510 s.

 

 • TURAN, Menaf (2005), « Bölge Kalkınma Ajansları, Nedir, Ne Değildir? », Paragraf Yayınevi, Ankara, 310 s.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

X

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

X

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

X

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

X

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

X

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

X

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

X

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

X

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

X

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

14

2

28

Final

1

10

10

       

Toplam İş Yükü

 

 

139

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3