• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı bilgi toplumuna ilişkin teorik gelişmeleri anlatmak ve özellikle de kamu sektöründe kullanılan bilgi teknolojileri uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, e-devlet uygulamaları hakkında da bilgi verilir.

Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında bir yanda, bilgi toplumu kavramı, bilgi toplumunun ortaya çıkışı, bunun yarattığı sonuçlar ve konunun kamuyla ilintili tüm boyutları ele alınacak ; diğer yandan da kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusu işlenecektir. Gelişen teknoloji ve bilişim, kamu yönetiminin (merkezi ve yerel yönetimin) iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çok önemli fırsatlar sunmaktadır, özellikle halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, hizmet sunumu ve hizmetten faydalanmanın kolaylaştırılması gibi birçok alanda belirgin sonuçlar ürettiği görülmektedir. Bu bağlamda, dersin başlıkları arasında özellikle şunlar yer almaktadır: e-devlet kavramı ve gelişimi, e-devlet kapısı yapılanması, içerdiği hizmetler  eksikleri ve öneriler, yerel e-devlet projeleri, kamu yönetiminde e-hizmet anlayışı, e-yönetişim, e-demokrasi, e-vatandaş, dünyada ve Türkiye’de e-devlet uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgi toplumu ile yeni toplumsal yaklaşımları bilir.

6

1,2,3

A

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan değişimi anlar ve yorumlar.

6

1,2,3

A

Kamu yönetiminde kullanılan bilgi teknolojilerini bilir.

6,10

1,2,3

A

Dünyada ve Türkiye´deki E-Devlet uygulamalarını bilir ve takip eder.

6,10

1,2,3

A

E- devlet kavram ve uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabilir.

1,6,10

1,2,3

A

Kamu örgütlerinde bilgi yönetimi süreçlerini tanımlar.

1,6,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımı ve genel perspektifi

 

2

Bilgi Toplumunun temel kavramları + tanımı + önemi (I)

 

3

Veri-Enformasyon-Bilgi arasındaki farklar + Kamusal Bilgi + Bilgi Türleri (II)

 

4

 Organizasyonlarda Bilgi Yaratma Süreci(Nonaka)

 

5

Tarım, sanayi, bilgi toplumları + Bilgi Toplumunun Özellikleri

 

6

Sanayi Sonrası Toplum Kuramları + Bilgi Ekonomisine Geçiş (tanımı + önemi + özellikleri + bileşenleri)

 

7

 Bilgi Yönetimi

 

8

VİZE SINAVI

 

9

 Bilgi Yönetimi modelleri, temel unsurları

 

10

Bilgi Yönetimi  ve Kurumsal Yaklaşımlar

 

11

 E-Devlet

 

12

Türkiye (e-devlet)

 

13

 E-kentler / Akıllı Kentler

 

14

Bilgi Yönetimi Sürecinde İletişim

 

15

Değerlendirme / Dersle ilgili güncel konuların tartışılması

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 • AL Hamza (2003), « Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi », Bilimadamı Yayınları, İstanbul, 319 s.
 • ALTINTAŞ Levent, Bilgi Yönetimi ve Değişim”, www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi
 • BAHADIR Akın, “2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve  Bilgi Ekonomisinin Özellikleri”, Verimlilik Dergisi, 1999/1 Ankara
 • BAHADIR Akın, “Dijital Ekonomide Bilişim Teknolojisi Kullanımının İş Ekosistemleri ve Örgüt Yapıları Üzerindeki Etkisi”, Bilişim 2000 Etkinlikleri, İnterpro Yay., İstanbul 6-9 Eylül 2000
 • BELEK İlker, Post-kapitalist Paradigmalar, Sorun Yayınları, İstanbul, 1999
 • BOZKURT Veysel, Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem Yayıncılık, 1996  
 • ÇOBAN Hasan, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1997  
 • EKİN Nusret, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İTO yayını, 1998  
 • ERKAN Hüsnü (1997), « Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme », Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 251 s.
 • H. DAVENPORT Thomas & PRUSAK Laurence (2004), « İş Dünyasında Bilgi Yönetimi », Rota Yayınları, İstanbul, 256 s.
 • MATTELART Armand (2004), « Bilgi Toplumunun Tarihi », İletişim, İstanbul, 136 s.
 • ÖĞÜT Adem, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın, Ankara, 2001  
 • ÖZÇAĞLAYAN Mehmet, Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1998  
 • SARIHAN H.İnceler, Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul, 1998  
 • SENN James A., Information Tecnology in Business, Prentice Hall Int New Jersey, 1995
 • STEWART Thomas A., Entellektüel Sermaye, Mess Yayıncılık, İstanbul, 1997  
 • TOFFLER Alvin, Üçünü Dalga, Çev. Ali Seden, Altın Kitaplar, İstanbul 1998  
 • TOURAINE, Alain, Modernliğin Eleştirisi, (Ç. H. Tufan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.
 • HORKHEIMER, Max, Akıl Tutulması, (Ç. O.Koçak), Metis Yayınları, İstanbul, 1990.
 • HORKHEIMER, Max ve ADORNO, T. W., Aydınlanmanın Diyalektiği, (Ç. O. Koçak), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1996.

www.bilgitoplumu.gov.tr

http://www.bilgicagi.com

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

x

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

x

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

x

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

x

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

x

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

x

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

x

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

x

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5