• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Bu noktada var olan politikaların analizi sürecinde kullanılan modeller incelenecektir. Öğrencilerin, kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini açıklamaya çalışan farklı modeller ve yaklaşımlar hakkında bilgi sabibi olmaları amaçlanmaktadır. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci ve sürecin farklı aşamalarının ele alınması, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci genel kamu politikası süreçlerini ana hatlarıyla kavrar.

6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikaları oluşturma ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikalarına ilişkin temel teori ve yaklaşımları anlar ve bilir.

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikalarına ilişik analitik düşünebilmeyi ve kapsayıcı çözümlemeler yapabilmeyi öğrenir.

1,6,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımı ve genel perspektifinin ortaya konması; derse genel giriş: Kamu Politikaları Analizi dersinin içeriğinin paylaşılması

 

2

Kamu Politikası Analizi Nedir?- Tarihsel Perspektifte Kamu Politikası Analizi

 

3

Tarihsel Perspektifte Kamu Politikası Analizi

 

4

 Kamu Politikası Analizinde Modeller I

 

5

Kamu Politikası Analizinde Modeller II

 

6

Kamu Politikası Analizinde Modeller III

 

7

 Alternatif bir model olarak söylem analizi:

* Kamu politikalarının analizinin bir yöntemi olarak söylem analizi.

* Çevre politikalarının değerlendirilmesinin bir yöntemi olarak söylem analizi.

 

8

VİZE SINAVI

 

9

 Transfer, Öğrenme ve Ders Çıkarma Sürecinin Sonucu Olarak Kamu Politikaları

 

10

Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi ve Özel Aktörler

 

11

Kamu Politikasında Karar Verme (Ussal- Karar-Verme; Artımcı Karar-Verme; Karar-Bağdaştırıcı Karar-Verme)

 

12

 Politika Ağları

 

13

Siyaset ve Kamu Politikalarının Belirlenmesi Sürecinde Kamuoyu ve Gündem Belirleme Süreci

 

14

Türkiye'deki kamu politikası yapımı, denetimi ve değiştirilmesi 
konusunda genel değerlendirme.

 

15

Kamu Politikaları için Öngörüler ve Tartışma

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

  • Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 3, s.41-72.
  • Hill, M. (2005) The Public Policy Process  (Harlow: Pearson) ss.3-22
  • Lasswell, Harold. “The Policy Orientation”, içinde Daniel Lerner ve Harold Lasswell (der.) The Policy Sciences
  • Akdoğan, Argun (2011) “Türkiye’de Kamu Politikasının Tarihsel İzleri”, Kartal, Filiz (Der.) Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara ,s.75-98.
  • Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma: Kavramlar, Aktörler ve Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi", Balcı, Asım vd. (Der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 135-167.
  • Çevik, Hasan Hüseyin (1998) "Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, s.103-112, http://yayin.todaie.gov.tr/yazar.php?Yazar=774
  • Ekiz, Cengiz (2007) “Bir Kamu Siyasası Örneği Olarak 32 Sayılı Karar”, Kamu Yönetimi-Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Şinasi ve Üstüner, Yılmaz (Der.), Ankara: Nobel Yayıncılık içinde, s.413-437.
  • Yalçın, Lutfi (2004) “Karar Vermeme”, Kamu Politikası Süreci 2003-2004 DR- 04.2, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, s.74-90.
  • Dye, Thomas, “Models of Politics: Some Help in Thinking About Public Policy” içinde Thomas Dye, Understanding Public Policy 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

x

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

x

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

x

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

x

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

x

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

x

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

x

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

x

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5