Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Bu noktada var olan politikaların analizi sürecinde kullanılan modeller incelenecektir. Öğrencilerin, kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini açıklamaya çalışan farklı modeller ve yaklaşımlar hakkında bilgi sabibi olmaları amaçlanmaktadır. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci ve sürecin farklı aşamalarının ele alınması, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci genel kamu politikası süreçlerini ana hatlarıyla kavrar.

6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikaları oluşturma ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikalarına ilişkin temel teori ve yaklaşımları anlar ve bilir.

1,6,10

1,2,3

A

Öğrenci kamu politikalarına ilişik analitik düşünebilmeyi ve kapsayıcı çözümlemeler yapabilmeyi öğrenir.

1,6,10

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımı ve genel perspektifinin ortaya konması; derse genel giriş: Kamu Politikaları Analizi dersinin içeriğinin paylaşılması

 

2

Kamu Politikası Analizi Nedir?- Tarihsel Perspektifte Kamu Politikası Analizi

 

3

Tarihsel Perspektifte Kamu Politikası Analizi

 

4

 Kamu Politikası Analizinde Modeller I

 

5

Kamu Politikası Analizinde Modeller II

 

6

Kamu Politikası Analizinde Modeller III

 

7

 Alternatif bir model olarak söylem analizi:

* Kamu politikalarının analizinin bir yöntemi olarak söylem analizi.

* Çevre politikalarının değerlendirilmesinin bir yöntemi olarak söylem analizi.

 

8

VİZE SINAVI

 

9

 Transfer, Öğrenme ve Ders Çıkarma Sürecinin Sonucu Olarak Kamu Politikaları

 

10

Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi ve Özel Aktörler

 

11

Kamu Politikasında Karar Verme (Ussal- Karar-Verme; Artımcı Karar-Verme; Karar-Bağdaştırıcı Karar-Verme)

 

12

 Politika Ağları

 

13

Siyaset ve Kamu Politikalarının Belirlenmesi Sürecinde Kamuoyu ve Gündem Belirleme Süreci

 

14

Türkiye'deki kamu politikası yapımı, denetimi ve değiştirilmesi 
konusunda genel değerlendirme.

 

15

Kamu Politikaları için Öngörüler ve Tartışma

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 • Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 3, s.41-72.
 • Hill, M. (2005) The Public Policy Process  (Harlow: Pearson) ss.3-22
 • Lasswell, Harold. “The Policy Orientation”, içinde Daniel Lerner ve Harold Lasswell (der.) The Policy Sciences
 • Akdoğan, Argun (2011) “Türkiye’de Kamu Politikasının Tarihsel İzleri”, Kartal, Filiz (Der.) Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara ,s.75-98.
 • Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma: Kavramlar, Aktörler ve Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi", Balcı, Asım vd. (Der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 135-167.
 • Çevik, Hasan Hüseyin (1998) "Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, s.103-112, http://yayin.todaie.gov.tr/yazar.php?Yazar=774
 • Ekiz, Cengiz (2007) “Bir Kamu Siyasası Örneği Olarak 32 Sayılı Karar”, Kamu Yönetimi-Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Şinasi ve Üstüner, Yılmaz (Der.), Ankara: Nobel Yayıncılık içinde, s.413-437.
 • Yalçın, Lutfi (2004) “Karar Vermeme”, Kamu Politikası Süreci 2003-2004 DR- 04.2, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, s.74-90.
 • Dye, Thomas, “Models of Politics: Some Help in Thinking About Public Policy” içinde Thomas Dye, Understanding Public Policy 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

 

X

 

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

X

 

 

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

 

 

X

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

X

 

 

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.  

 

 

 

 

X

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

 

X

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

3

2

6

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5