Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 128
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kamu Hukukuna Giriş dersinin amacı, hukuk, tarih, siyaset bilimi ve antropoloji gibi disiplinlerin siyasal iktidara ilişkin yaklaşımlarından yararlanarak devletin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve niteliğini incelemektir. Bu derste, devlet yalnızca bazı işlevleri veya boyutları bakımından değil, bütün işlevleri ve boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmakta ve kamu hukukunun temel ilke ve kurumlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste devletin kökeni, niteliği ve gelişimi incelenecek, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi modern devletin ilke ve kurumları değerlendirilecek, üniter, federal ve konfederal sistemler karşılaştırılacak, egemenlik teorisi çerçevesinde halk egemenliği, milli egemenlik ve milli irade kavramları tartışılacaktır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

 1) İktidar, siyasi iktidar, devlet, egemenlik ve meşruiyet kavramları ile devletin kökeni açıklayabilir.

1,4

1,2,3

A, C

2) Siyasal iktidarın çağlar boyunca geçirdiği değişimi açıklayabilir.

4,5

1,2,3

A, C

3) İlk Çağdan günümüze kadar önemli düşünürlerin siyasal

iktidar hakkındaki görüşlerini tartışabilir.

1,2,4

1,2,3

A, C

4) Egemenlik kavramı çerçevesinde modern devletin

oluşumunu, üniter, federal ve konfederal siyasal sistemleri

açıklayabilir.

2,10

1,2,3

A, C

5) Devletin laikleşme ve demokratikleşme sürecini açıklayabilir.

1,2,4

1,2,3

A, C

6) Kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü gibi modern demokrasilerde kamu hukukuna egemen olan bazı temel ilke ve kurumları açıklayabilir.

1,2,4

1,2,3

A, C

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel Kavramlar: İktidar, Otorite, Siyasal İktidar, Devlet, Meşruiyet, Egemenlik

 

2

Devletin Kökeni I: İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği

 

3

Devletin Kökeni II: İlkel Toplumdan Devletli Topluma Geçiş: İç ve Dış Etkenler

 

4

Kent Devletlerinin Kuruluşu: Mezopotamya Uygarlığı

 

5

Antik Yunan Uygarlığında Kent Devletleri

 

6

Atina Demokrasisi

 

7

İmparatorluk ve Devletin Karşılaştırılması

 

8

Feodal Toplum ve Feodal Devlet

 

9

Egemenlik Teorisi: Ulus Devlet ve Egemen İktidarın Doğuşu

 

10

Egemen İktidarın Sınırlanması: Kuvvetler Ayrılığı ve Doğal Haklar Teorileri

 

11

Egemen İktidarın Demokratikleşmesi (J.J. Rousseau)

 

12

Kamu Yararı: Liberal ve Cumhuriyetçi Yaklaşımlar

 

13

Egemenlik Teorisi Bakımından Üniter Devlet, Federal Devlet, Bölgeli Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması

 

14

Milli Egemenlik Teorisi ve Eleştirisi

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Oktay Uygun, Devlet Teorisi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

x

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

x

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

x

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

x

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

x

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

x

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

x

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

x

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

x

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

3

3

Ev ödevi

1

4

4

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

 

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5