Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 406
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, küreselleşmenin dünya ekonomisindeki yerini, emperyalizm kavramıyla olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Çok Uluslu Şirketler (CUŞ), IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel ekonomik aktörler incelenecektir. Ayrıca bir “dünya hükümeti” oluşturmayı amaçlayan “yönetişim” kavramı üzerinde de durulacaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste, küreselleşmenin tanımı ve özellikleriyle birlikte emperyalizm ve sömürgecilik kavramları işlenecek, aradaki farklar ortaya konacaktır. Yine bu dersin konuları arasında kapitalist sistemdeki krizler (1873, 1929, 2008), ulus devlet sorunu, küreselleşme sürecinde hegemonya mücadelesi (ABD-Çin çatışması), IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün küresel ekonomideki rolleri, küreselleşme karşıtı hareketler, dünyadaki gelir adaletsizliği gibi konular ele alınacaktır.
Yönetişim kavramının ne olduğu, küresel düzeyde ulus ötesi şirketlerin ekonomik ve siyasal yönden egemenliği ve bir “dünya hükümeti” oluşturma çabası, devletin bir “firma” gibi yönetilme anlayışı, bağımsız düzenleyici kurumlar adı altında ulus devletlerin önemli finans kuruluşlarının küresel örgütlere bağımlılığı incelemeye çalışılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Metodları

Değerlendirme Metodları

Küreselleşmenin neden ve sonuçlarını anlamak için

4,7

1,2,3

A,C

Yönetişimin küresel kuruluşlar ve ülkeler üzerindeki etkisini anlamak için

4,7

1,2,3

A,C

Küresel aktörlerin yerel ve merkezi yönetimler üzerindeki etkisini anlamak için

4,7

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

 

1

 Küreselleşmenin tanımı ve özellikleri

 

2

Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) ve Ulus Ötesi İşletmeler

 

3

Emperyalizm ve sömürgecilik kavramları

 

4

 Emperyalist paylaşım savaşları (1 ve 2. Dünya Savaşları)

 

5

 Kapitalist sistemin krizleri (1873, 1929, 2008)

 

6

Neoliberal politikalar

 

7

Ara Sınav

 

8

Küreselleşme ve ulus devlet sorunu

 

9

 Hegemonya mücadelesi: ABD - Çin çatışması

 

10

 IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü

 

11

 Dünyada gelir adaletsizliği (Gini katsayısı)

 

12

 Küreselleşme karşıtı hareketler

 

13

Yönetişim kavramı

 

14

Yönetişimde “firma devlet” anlayışı

 

15

 Bağımsız Düzenleyici Kurumlar (SPK, BDDK, TMSF vb.)

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Sungur Savran: Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm, Yordam Kitap, İstanbul, 2008.
A.Freeman – B. Kagarlitsky: Küreselleşmenin Krizi, Yordam Kitap, İstanbul, 2007.
Sonay Bayramoğlu: Yönetişim Zihniyeti, İletişim yayınları, İstanbul, 2005.

Ek Kaynaklar

Mehmet İnanç Turan: Küreselleşme, Etki Yayınları, İstanbul, 2006.
Fikret Başkaya: Küreselleşme, Özgür Üniversite Forumu, İstanbul, 1997.
John Ralston Saul: Küreselleşmenin Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2018.
Gaye Yılmaz: Kapitalizmin Kaleleri-I: IMF, Dünya Bankası ve AB, Türk Tabipleri Birliği yayını, Ankara, 2000.
Gaye Yılmaz: Kapitalizmin Kaleleri-II, Dünya Ticaret Örgütü, TMMOB Yayını, Ankara, 2001.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Ödevler    
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

 

DERS KATEGORİSİ

 

Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

X

 

 

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

X

 

 

 

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.

 

X

 

 

 

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

 

 

X

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.

 

 

X

 

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

X

 

 

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

 

 

X

             

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

14

1

14

Final

1

13

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5