• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PA 419
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kamu yönetimi alanında yaşanan güncel sorunların, yaklaşımların ve uygulamaların farklı boyutlarıyla ele alıp, güncel tartışmaları anlayabilmek

Dersin İçeriği: 

Derste kamu yönetimi alanında yaşanan güncel sorunlar, güncel yaklaşımlar ve uygulamalar farklı boyutlarıyla derinlemesine irdelenecektir. Derste, ayrıca kamu yönetimine ilişkin terminoloji incelenecek ve öğrencilerin konu seçimleri ve talepleri doğrultusunda eksik bilgilerin tamamlanması öngörülmektedir. Kamu yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik krizler ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları ve kamu yönetimine yansımaları, Türkiye´nin AB üyeliği ve kamu yönetimi, Türkiye´de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi sorunları gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye’deki güncel toplumsal sorunlar ve sorunlar karşısında var olan farklı yaklaşımlar konusundaki farkındalığı arttırmak ve bilgisini geliştirmek

5,10

1,2,3

A

Kamu yönetimi disiplininiyle ilgili kuramsal sorunları analiz eder ve çözümler.

1,6

1,2,3

A

Kamu yönetimi reform uygulamalarına eleştirel perspektiften yaklaşabilir.

1,5

1,2,3

A

Denetim, planlama, insan kaynakları gibi kamu yönetiminin çeşitli alanlarındaki güncel gelişmeleri takip eder, sorunları çözümler

6,12

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Genel Çerçevesinin Çizilmesi / Dersin tanıtımı ve işleyiş hakkında bilgi

 

2

Terminoloji I – Chicago Ekolü

 

3

ENA/ENDERUN, Entropi, Hawthorne Çalışmaları, Durumsallık teorisi, PODSCORB, ÇED, plesbisit

 

4

Bağımsız İdari Otoriteler, Ernest Renan’a göre vatandaşlık, Girişimcilik, Kameralizm, İşlem-Maliyet kuramı, Karar alma kuramı

 

5

Kamu hukuku, kamu politikası transferi, Kamu tercihi teorisi, kamulaştırma

 

6

Türkiye’de reform çabalarına tarihsel bakış : KAYA, MEHTAP, ...

 

7

Sonraki adımlar yaklaşımı, SIGMA programı, özelleştirme, büropatoloji

 

8

VİZE SINAVI

 

9

 Düşünce kuruluşları think thanks, çöp sepeti modeli – garbage can model, SWOT analizi, Yağma sistemi (spoil system), küme modeli

 

10

Kent, yavaş kentler, kentleşme, kentsel dönüşüm

 

11

Robert DAHL, Amitai ETZIONI, Charles LINDBLOM

 

12

 Olumlayıcı eylem pozitif ayrımcılık – affirmative action / Tatil

 

13

Artımcılık-incrementalism, rasyonalite, artırımcı, karma model, karar verme modelleri, sınırlı rasyonalité, homo economicus

 

14

(Müsteşar, siyasi danışman, hükümet sözcüsü, basın sözcüsü, başdanışman, yüksek konsey, danışman konseyi), günbatımı düzenlemesi sunset legislation,

 

15

Denetim, span of control denetim alanı, dış denetim, iç denetim, mali denetim auditing

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

 • AYKAÇ Burhan, DURGUN Şenol,YAYMAN Hüseyin (2003), « Türkiye’de Kamu Yönetimi », Yargı Yayınevi, Ankara, 642 s.

 

 • BALCI Asım, NOHUTÇU Ahmet, ÖZTÜRK Namık Kemal, COŞKUN Bayram (2003), « Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar », Seçkin Yayınevi, Ankara, 407 s.

 

 • ÇEVİK Hasan Hüseyin (2004), « Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları », Seçkin Yayınevi, Ankara, 352 s.

 

 • ERGUN, Turgay / POLATOĞLU, Aykut (1992), « Kamu Yönetimine Giriş », Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara

 

 • ERYILMAZ Bilal (2010), « Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime », Alfa Yayınları, 266 s.

 

 • GÖZÜBÜYÜK Şeref (2001), « Türkiye’nin Yönetim Yapısı », Turhan Kitabevi, Ankara

 

 • GÜLER Birgül Ayman (2005), « Devlette Reform Yazıları », Paragraf Yayınevi, Ankara, 252 s.

 

 • GÜLER Birgül Ayman (2009-2010), « Türkiye’nin Yönetimi: Yapı », İmge Kitabevi Yayınları, 359 s.

 

 • KARASU, Koray (2004), « Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İliskin Bir Not » II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, s. 225 - 242.

 

 • OKTAY Cemil (1997), « Siyasal Sistem ve Bürokrasi: Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi », Der Yayınları, İstanbul

 

 • ÖZER M.Akif (2005), « Yeni Kamu Yönetimi, teoriden uygulamaya », Platin Yayınevi, Ankara, 510 s.

 

 • TURAN, Menaf (2005), « Bölge Kalkınma Ajansları, Nedir, Ne Değildir? », Paragraf Yayınevi, Ankara, 310 s.

 

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

x

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

x

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

x

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

x

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

x

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

x

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

x

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

x

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

x

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

x

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

x

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

x

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5