Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 424
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Vergi hukukunun ulusal ve uluslar arası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır

Dersin İçeriği: 

Vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını kapsar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini açıklar

16

1,2,3

A,C

 Vergilemeye ilişkin temel kavramları açıklar

16

1,2,3

A,C

 Vergi hukukunun anlam, zaman ve yer bakımından yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve bu çerçevede analizler yapar

1,15

1,2,3

A,C

 Vergi uyuşmazlıklarını ve çözum yollarını değerlendirir

18

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Vergi Hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri, bölümleri, tarihi gelişimi, Verginin anayasal ilkeleri,

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

2

Vergi Hukukunun kaynakları

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

3

Vergi yasalarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, Vergilendirme ilişkisinde taraflar

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

4

Vergi ödevi; vergi yükümlülüğü, vergi sorumluluğu, Vergi yükümlülerinin hak ve ödevleri

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

5

Bildirimde bulunma ve beyanname verme ödevi, Defter tutma ve belgeleri saklama ödevi

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

6

Vergilendirme Süreci; Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

7

Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları; yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama, Vergi Hukukunda süreler

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

8

Arasınav

 

9

Vergi borcunun sona ermesi: ödeme ve zamanaşımı, Diğer sona erme nedenleri

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

10

Vergi suç ve cezaları, Vergi suç ve cezalarının sona erme nedenleri

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

11

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

12

Vergi yargısı ve yargılaması, Vergi yargılama usulü

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

13

Yargı kararlarına başvuru yolları; itiraz ve temyiz

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

14

Vergi alacağının güvence altına alınması, kamu alacağı ve güvence önlemleri

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

15

Tekrar

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

PEHLİVAN, Osman (2012), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

Diğer Kaynaklar

AKSOY Ş., (1998), Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi
Öncel M. ve diğerleri (2000), Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitapevi
Kirbaş Ş., (2000), Vergi Hukuku, Ankara, Siyasal Kitapevi

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

 

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

 

 

 

5.

Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

 

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

 

 

 

X

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir

 

 

 

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir

 

 

 

 

X

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

10

10

Performans Görevi (Laboratuvar)

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5