Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders katılımcılarına, uluslararası ilişkilerin iki önemli akımı olan realizm ve liberalizmin kavram ve terminolojisiyle tanıştırmayı hedeflediği gibi aynı zamanda uluslararası ilişkiler sistemini daha iyi kavrayabilecekleri teorik araç ve çerçeveleri de sunmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Derste  dersin amacına yönelik bir takım sorulara cevap aranmaktadır: Uluslararası sistem nedir? İnsan doğasına odaklanmak ile uluslararası sistemin yapısı arasındaki farklılık nedir? Uluslararası sistemde devlete ana aktör olarak odaklanmak yada devlet dışı aktörleri ana aktörler olarak değerlendirmek arasındaki fark nedir? Güç nasıl tanımlanmaktadır ve neden bu kadar önemlidir? Anarşi, güç kavgası, güvenlik, hayatta kalma, ulusal çıkar, güvenlik açmazı, güç dengesi, karşılıklı bağımlılık, yumuşak denge, daimi barış ve uluslararası kuruluşlar gibi kavramların anlamaları nedir? Uluslararası sistem İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze nasıl bir değişim göstermiş ve  araştırmacılar bu değişime teorik açıdan nasıl cevaplar vermiş ve bu gelişmeleri açıklayacak, anlayacak ve yönlendirecek ne tür yol haritaları hazırlamışlardır? Neden bu kadar çok teori üretilmiştir ve bu teorilerin güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Realist ve Liberal Uluslararası ilişkiler teorilerinin temel varsayımları konusunda bilgi sahibi olacaklar

 

3,7

1,2,3

A

Teorilerin zaman içerisinde nasıl değiştiğini kavrayacaklar

 

4,6,7

1,2,3

A

Liberal ve realist perspektifler arasındaki farklılıklara hakim olacaklar

5,7

1,2,3

A

realist ve liberal perspektifleri karşılaştırma olanağına sahip olurken aynı zamanda her iki perspektifin farklı varyasyonları hakkında da görüş sahibi olacaklar

 

5,6,7

1,2,3

A

Liberal ve realist perspektiflerin birbirlerini nasıl eleştirdiklerini öğrenecekler

 

5,6,8

1,2,3

A

Uluslararası İlişkiler teorisyenlerinin makalelerini okuyup aynı zamanda kendi aralarında tartışarak eleştirme imkanına sahip olacaklar

 

5,6,8

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

Realizmin temel varsayımları

 

Joseph M. Grieco (1997), Realist International Theory and The Study of World Politics, 163-201

 

3

Klasik Realizm (Thucydides, Machiavelli, Hobbes) ve Neo-Klasik Realizm: (E.H. Carr and H. Morgenthau)

 

Hans Morgenthau “Six Principles of Political Realism” in Art &Jervis IP: 7-14

 

J.Ann Ticknerr “A Critique of Morgenthau’s Principles of  Realism” in IP:15-

4

Neo-Realizm yada Yapısal Realizm

 

Kenneth Waltz (1979), “The Anarchic Structure of World Politics”, in IP 29-49

 

Kenneth Waltz (1988), “The Origins of War in Neo-realist Theory” 615-628

 

5

Soğuk Savaşın Sonu ve Realizm

 

Kenneth Waltz (1993) “The Emerging Structure of International Politics”44-79

 

6

Güçler Dengesi Teorisinin Yerine Tek Kutupluluk: Yeni Denge Arayışları

Morgenthau, “Balance of Power” and “Different Methods of B of P” (ERWP)

 

Henner Fürtig “Conflict and Cooperation in the Persian Gulf: The Interregional Order and US Policy” 627-640

 

7

Güçler Dengesi Teorisinin Yerine Tek Kutupluluk: Yeni Denge Arayışları

Christopher Layne (2006) “The Unipolar Illusion Revisited”7-41

 

Robert Pape (2005) “Soft Balancing Against the US”7-45

 

8

Neo-Realizm Eleştirisi: Anarşi karşısında Hiyerarşi

David Lake (2009) “Regional Hierarchy, Authority and Local IN Order” 35-58

 

David Kang (2003) “Hierarchy, Balancing and Emprical Puzzles in Asian IR”165-180

 

9

Neo-Realizm Eleştirisi: Uluslararası Siyaset Karşısında Ulusal Siyaset

 

James Fearon (1998) Domestic Politics, Foreign Policy and Theories of IR, 289-313

 

 

10

ARA SINAV

 

11

Cumhuriyetçi Liberalizm ve İdealizm

 

Kant, “To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in CIR: 368-76

 

Wilson, “The World Must Be Made Safe for Democracy” and “Fourteen Points” in CIR: 35-40.

 

 

12

Demokratik Barış Teorisi ve Realist Eleştiriler

 

Michael Doyle “Democratic Peace Theory”

 

Christopher Layne, “Kant or Cant: The Myth of The Democratic Peace” in

 ERWP: 397-420

 

13

TATİL

 

14

Karşılıklı Bağımlılık Liberalizmi

 

Keohane and Nye, “Complex Interdependence and the Role of Force” in IP: 199-214

 

15

Kurumsal Liberalizm ve Eleştirisi

 

Joseph M. Grieco (1988) Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, 485-507

 

John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions” in ERWP: 346-357

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Makaleler dönem başında dersin hocası tarafından güncellenmektedir

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kütüphaneden katalog taranarak ulaşılabilir

Ödevler

 

Sınavlar

Sınav zamanı dersliklerde yapılacaktır

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Değerlendirme I

1

40

Değerlendirme II

 

 

Katılım

 

 

Total

 

40

Projenin  Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

       

X

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

     

X

 

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

     

X

 

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

   

X

   

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

 

X

     

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

 

X

     

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

       

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

   

X

   

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

       

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

1. Değerlendirme

1

15

15

2. Değerlendirme

1

15

15

Ödev

3

8

24

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6