• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler;

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar.

1,2,3

A,B

Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir. 

1,2,3

A,B

Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir.

1,2,3

A,B

Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir.

1,2,3

A,B

Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir.

1,2,3

A, B

Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.  

1,2,3

A, B

Dersin Akışı

Hafta

Konular:

Ön Hazırlık

1

Erken Dönem Uygarlıkları I: Neolitik Devrim, Sümer, Elam, Dravid,  Mısır ve Akad; Erken Dönem Türk Uygarlığının Diğer Uygarlıklarla İlişkileri

 

2

Erken Dönem Uygarlıkları II: Hindistan, Çin, Türk 

 

3

Akdeniz Kültür Havzası I: Grek ve Roma ve Türk izleri

 

4

Akdeniz Kültür Havzası II

 

5

Batı Avrupa ‘Orta’ Çağları: Krallar, Şövalyeler, Köylüler, Papazlar, Azizler, Tüccarlar, Yahudiler (500-1400) Ortaçağ Döneminde Türk Uygarlığı

 

6

Doğu’ Kültür Dünyası: Halifelik, Sultanlık, İmparatorluk, Tüccarlık, Âlimler, Sanatçılar, Patrikler, Kentliler-Köylüler, Seyyahlar; İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe  (500-1400);  İlk Müslüman Türk Devletleri  uygarlıkları

 

7

ARA SINAV

 

8

Avrasya Dünyası 500-1400 (I)-Türk, Moğol ve Çin Uygarlıkları; Akhunlar  Göktürkler Uygurlar  Moğol İmparatorluğu ve Ardıllarında uygarlık Avrasya dünyası 500-1400 (II)-Türk, Moğol ve Çin uygarlıkları;Hazar İmparatorluğu Tuna Bulgarları İdil Bulgarları Deşt-i Kıpçak devletlerinde uygarlık; “Türk –Slav” Uygarlık Bağlantıları

 

9

Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (I) 1400 -1800: Rönesans, Bilimsel Devrim, Avrupa Merkantilizmi, Okyanus Ötesi Sömürgeler, İlk Küreselleşme;Yeni İnsan Kavrayışı: Cemaat’ten Bireye;Rönesans’ın Temelinde Doğu Etkileri; Bilim: Evren’in Yasalarını Bulma;Hindistan’a Yelken Açma; Akdeniz’den Okyanuslara;Türk Uygarlığı: Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat alanlarında Yeni Oluşumlar

 

10

Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (II) 1400 -1800: Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri

 

11

Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi ;Aydınlanma;Fransız Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri

 

12

Yeni  Dünya Düzeni (Modernite) (I): Müteşebbisler, Sanayiciler, İşçiler, Sendikacılar, Sömürge Valileri; Kültürel Değişim

 

13

Yeni Dünya Düzeni (Modernite) (II): Vatandaşlar, Seçmenler, Parlamenterler, İdeologlar;Parlamenter Düzene Doğru; 19. Yüzyıl Hâkim İdeolojileri ve uygarlık ilişkileri

 

14

21inci yüzyılda ana temalarda uygarlık eğilimleri

 

Kaynaklar

Dersin Temel Kaynakları

 1. Şenel, Alaeddin. 2014. Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi. İstanbul, İmge
 2. Tanilli, Server. 2014. Uygarlık Tarihi. İstanbul. Cumhuriyet Yayınları
 3. Taşağıl, Ahmet. 2013. Kök Tengri’nin Çocukları. İstanbul. Bilge Kültür Sanat

       (Kaynaklar Üniversitemiz kitabevinden edinilebilir)

Ek Kaynaklar

Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilerin kütüphane içerisinde kullanımına açık olan Reserve Bölümünde yer alan Uygarlık Tarihi Okuma seti

 • Ağaoğulları, Mehmet Ali. 2009. Kral Devletten Ulus Devlete. İstanbul: İmge.
 • Baraudel, Fernand. 2006. Uygarlıkların Grameri. Ankara: İmge.
 • Çotuksöken, Betül. 1998. Kavramlara Felsefe ile Bakmak. İstanbul: İnsancıl Yayınları.
 • Freeman, Charles 2003. Mısır Yunan Roma- Antik Akdeniz Uygarlıkları. Ankara: Dost.
 • Güvenç, Bozkurt. 2003. İnsan ve Kültlür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hauser, Arnold. 2008. Sanatın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Deniz Yayıncılık.
 • Köker, Levent, and Mehmet Ali  Ağaoğulları. 1990. Tanrı Devletinden Kral Devlete. İstanbul: İmge.
 • Mc Neill, William. 2013. Dünya Tarihi. İstanbul: İmge.
 • Merçil, Erdoğan. 2011. Müslüman-Türk Devletleri Tarihi Ankara: Türk Tarik Kurumu Yayınları.
 • Zeydan, Corci. 2013. İslam Uygarlıkları Tarihi. İstanbul: İletişim.

Değerlendirme Sistemi

Ara Sınav

1

40

Ödev

1

10

Dönem Sonu Sınavı

1

50

Toplam

 

100

Sınav değerlendirmelerinde konferans içeriklerinin ağırlığı %25 olacaktır.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

X

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

X

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

X

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (sınav ve ders saatleri toplamı)

14

4

56

Sınıf Dışı Çalışma Süresi

14

0,5

7

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

14

14

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

83

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3,0