• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu ders Antik Çağ'dan 1848 Devrimi'ne başlıca tarihsel olayları incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Kutsal Germen İmparatorluğu, Protestan Reformu, Vestfalya  Antlaşması, Monarşi, Mutlakiyet, Merkantalizm, Kıta İmparatorluğu, Sanayi Devrimi, Birleşik Devletlerin Bağımsızlığı, Fransız Devrimi,  Viyana Kongresi, 1848 Devrimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program learning outcomes

 

Ölçme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, Antik çağdan 19. yüzyıla temel tarihsel olayları daha iyi anlayabilecektir.

 

1,15

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, Antik çağdan 19. yüzyıla, uluslararası ilişkilerin farklı yönlerini anlamak için gerekli analiz araçlarına sahip olacaktır.

 

 

1,13

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, ulus devletlerin doğuşunu göz önünde bulundurarak, büyük güçler arasındaki en önemli anlaşmalar hakkında bilgisini arttıracaktır.

 

 

1,14,15

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, bu konuları fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştirecektir.

5

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası politikalar alanındaki rolünü daha iyi analiz edebilecektir.

 

 

1,13,14,15

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci,      uluslararası       sistemde       imparatorlukların politikaları hakkında fikir sahibi olacaktır.

1,15

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, İmparatorluk ve devletlerin hem kamusal hem özel alandaki ekonomik etkilerini daha iyi anlayabilecektir.

 

 

1,13,15

 

1,2,3

 

A,C

Öğrenci, güncel meseleleri daha iyi anlayabilecektir.

1,14,15

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

 

1

 

 

Kutsal Germen

İmparatorluğu'nun Sonu

 

NAY, Olivier, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 2007, pp.54-55, pp.78-79, pp.89-90.

 

 

2

 

 

Protestan Reformu

TODD, Emmanuel, L’invention de l’Europe, Paris, Seuil,  1990, pp.95-144.

NAY, Olivier, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 2007, pp.183-195.

 

 

3

 

Otuz Yıl Savaşı ve Vespatyan Antlaşması

 

www.larousse.fr/encycopedie/divers/Trente_Ans/147377; www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=16481024

 

 

 

4

 

 

Monarşiler: Liberalizm ve otoritarizm arasındaki çatışma

 

AMANRICH, François, Comprendre les systèmes politiques, Lyon, Chronique Sociale, 2001, pp.19-30.

PIRENNE, Jacques, Les grands courants de l’histoire universelle, Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1948, pp.3-261.

 

5

 

Avrupa'da mutlakiyet

PIRENNE, Jacques, Les grands courants de l’histoire universelle, Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1948, pp.25-93.

 

 

 

6

 

 

Büyük kıta devletlerinin oluşumu

DOLLOT, Louis, Histoire diplomatique, Paris, PUF, 1961, pp.10-12.

PIRENNE, Jacques, Les grands courants de l’histoire universelle, Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1948, pp.111-261.

WEIBEL, Ernest, Histoire et géopolitique des Balkans  de 1800 à nos jours, Paris, Ellipses, 2002, pp.50-52.

7

1. ARA SINAV

 

 

8

 

Merkantalizmden liberal düşüncelere

PIRENNE, Jacques, Les grands courants de l’histoire universelle, Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1948, pp.397-403.

 

9

 

Sanayi Devrimi

TODD, Emmanuel, L’invention de l’Europe, Paris, Seuil,  1990, pp.145-154.

HOBSBAWM, E.J., L’ère des révolutions, Paris,  Fayard,  1969, pp.41-72.

 

10

 

Birleşik Devletlerin Bağımsızlığı

PIRENNE, Jacques, Les grands courants de l’histoire universelle, Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1948, pp.585-600.

 

11

 

Fransız Devrimi

VOVELLE, Michel, La Révolution française, Paris, Armand Colin, 1998, pp.6-55.

 

12

 

Viyana Kongresi

MOUGEL, François-Charles, PACTEAU, Séverine,  Histoire  des relations internationales, Paris, PUF, 2010, pp.5-18.

 

13

 

Ulusal mücadeleler ve 1848 Devrimi

CARON Jean-Claude, VERNUS, Michel, L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes 1815-1914, Paris, Armand Colin, 1996, pp.39-263.

14

Derğerlendirme ve sonüç

 

15

Derğerlendirme ve sonüç

 

16

2.Final

 

Kaynaklar

                            MOUGEL, François-Charles, PACTEAU, Séverine, Histoire des relations

Ders Notu

                                      internationales, Paris, PUF, 2010.

Diğer Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar                                    Ders notları

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

 

SIRA

 

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

          DERS KATEGORİSİ                                                                     Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

EE Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi   alanında   hangi   bilgiyi   nerede   bulacağını   bilir,   bağımsızaraştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir    araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

      X    

2

Profesyonel  iş  hayatında,  çalışacakları  alanda,  hedef  ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

           

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini   tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir,ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

           

4

Uluslararası  ve  ülke  içi  dinamikleri  çok  boyutlu  analiz edebilir,profesyonel  hayatta  başarılı  olmak  için  esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

           

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim  kurabilecek  düzeyde  Fransızca  bilgisine  sahip   olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

    x      

6

Programda  eğitim  gören  öğrenciler,  2.  Bir  yabancı  dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

           

7

Kültürler  ve  bireyler  arasındaki  farklılıklara  saygı   gösterilmesinin önemini  anladığını  gösterebilir,  farklı  kültürel   ortamlarda  gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

           

8

Sosyal   bilimlerde   yaygın   bir   şekilde   kullanılan,   nicel   ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

   

 

     

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin  davranışlarında  bu  etik  kavramların  ne  kadar     önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

   

 

     

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal   değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

           

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel  rekabet edebilirliğin  gereği  olan  bilimsel  bakış  açısının  önemini  anladığını gösterebilir.

           

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin;profesyonel    hayatta,     çalışacağı     kurum     vekuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının  önemini anladığını gösterebilir.

   

 

     
 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile,   bilimsel

araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

      x

 

 

     

14

Türkiye’nin  siyasal  sistemini,  iç  ve  dış  siyaset  düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

  x    

 

 

 

15

Devletlerin,   uluslararası   sistem   içerisindeki   tutum   ve   davranış modellerini,  uluslararası  siyasi  ve  ekonomik  sistemin işleyişini,uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

 

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

5

5

25

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5