• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, uluslararası ilişkiler konusunda temel bilgiler verilmesi ve diğer dersler için temel hazırlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste uluslararası ilişkilerin gelişimi, temel kavram, teori ve aktörleri ile uluslararası sistemin işleyişi ve uluslararası güncel sorunlar konularına değinilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavram ve kuramlar öğrenilir.

13,15

1,2,3

A

2) Uluslararası İlişkilerin başlıca aktörleri ile ilgili genel bilgiye sahip olunur.

4,13,15

1,2,3

A

3) Uluslararası sistem ve kutuplaşma irdelenir.

4,13,14,15

1,2,3

A

4) Güncel, yerel, bölgesel ve küresel sorunlar ile ilgili genel bilgi edinilir.

3,4,14,15

1,2,3

A

5) Uluslararası İlişkilerde devletlerin başvurdukları araç ve yöntemler anlaşılır.

4,14,15

1,2,3

A

6) Devletlerin dış politikalarını etkileyen faktörler irdelenir.

4,14,15

1,2,3

A

 

     

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KAVRAM VE TEORİLER

 

2

GİRİŞ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN TARİHÇESİ VE METODOLOJISI

 

3

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN AKTÖRLERİ – DEVLET

 

4

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN AKTÖRLERİ – ULUSLARARASI ÖRGÜTLER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ÇOKULUSLU FİRMALAR

 

5

DIŞ POLİTİKA

 

6

DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKALARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 

7

ARA SINAV

 

8

DIŞ POLİTİKADA KULLANILAN ARAÇ VE YÖNTEMLER

DİPLOMASİ-PROPAGANDA-EKONOMİK ARAÇLAR-SAVAŞ

 

9

ULUSLARARASI SİSTEMLER – KUTUPLULUK

 

10

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İŞBİRLİĞİ VE ENTEGRASYON

 

11

GÜNCEL ULUSLARARASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-1

 

12

GÜNCEL ULUSLARARASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-2

 

13

ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK-1

 

14

ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK-2

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Paquin Stéphane,Deschênes Dany, Introduction aux relations internationales : Théories, pratiques et enjeux, Paris : Chenelière Education, 2009.

Roche Jean-Jacques,  Relations Internationales, Paris : LDGJ, 2009.

Diğer Kaynaklar

Sur Serge, Relations internationales, Paris : Montchrestien, 2004.

Zarka Jean-Claude, Relations Internationales, Paris : Ellipses Marketing, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

TEMEL MESLEKİ DERSLER

 
 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

18

18

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5