• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu ders çağdaş tarihin temel olaylarına yönelik çözümlemelerin derinleştirilmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bismarkçı Avrupa, Sömürgecilik, Yeni güçler, Rus Devrimi, Totaliter rejimler, İkinci Dünya Savaşı, Sömürgelikten çıkma, Toplumsal hareketler, Post-totaliter demokrasiler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program learning outcomes

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci, çağdaş tarihin meselelerini daha iyi anlayabilecektir.

 

1,15

1,2,3

A, C

Öğrenci, çağdaş olayların temel sorunlarının analizi için gerekli araçlara sahip olacaktır.

1,13

1,2,3

A,C

Öğrenci, Avrupa'daki siyasi rejimlerin tarihsel gelişimi hakkındaki bilgisini artıracaktır.

 

1,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, bu konuları Fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştirecektir.

 

5

1,2,3

A,C

Öğrenci, Türkiye'nin uluslararası politikalar alanındaki konumunu daha iyi analiz edebilecektir.

1,13,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, Devlet politikalarının uluslararası sistemdeki konumu hakkında daha iyi bir fikir edinecektir.

1,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, siyasi ideolojilerin hem devletler üzerindeki hem de ekonomik ve sosyal alanlardaki etkilerini daha iyi kavrayacaktır.

1,13,15

1,2,3

A,C

Öğrenci, güncel meseleleri daha iyi anlayabilecektir.

1,15

1,2,3

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bismarkçı Avrupası: Birinci, ikinci ve üçüncü Bismarkçı sistemler

MILZA, Pierre, Les relations internationales de 1871 à 1914, Paris, Armand Colin, 2003, pp.9-35

2

Sömürgeciliğin yayılması ve Avrupa'daki rekabetler

CARON Jean-Claude, VERNUS, Michel, L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes 1815-1914, Paris, Armand Colin, 1996, pp. 399-409.

3

Yeni dengelere doğru ve yeni güçlerin kabulu

MOUGEL, François-Charles, PACTEAU, Séverine, Histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2010, pp. 41-54.

4

Kriz dönemi ve Birinci Dünya Savaşı

MOUGEL, François-Charles, PACTEAU, Séverine, Histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2010, pp. 55-61.

5

The Russian revolutions

Rus devrimleri

CARON Jean-Claude, VERNUS, Michel, L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes 1815-1914, Paris, Armand Colin, 1996, pp.363-377.

GALLO, Max, Les clés de l’histoire,Paris, Editions Robert Laffont, 1989, pp.388-389, pp. 426-428.

6

 

Savaş arası dönem (1918-1939) ve totaliter tecrübelerin üç kökeni

GAUCHET, Marcel, A l’épreuve des totalitarismes 1914-1974, Paris, Editions Gallimard, 2010, pp. 264-295.

REMOND, René, Introduction à l’histoire de notre temps : 3.le XIXe siècle de 1914 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1974, pp.94-140.

7

1.Arı sınav

 

8

Totaliter rejimler: Nazizm, faşizm, bolşevizm

GAUCHET, Marcel, A l’épreuve des totalitarismes 1914-1974, Paris, Editions Gallimard, 2010, pp. 296-515.

9

İkinci Dünya savaşı

REMOND, René, Introduction à l’histoire de notre temps : 3.le XIXe siècle de 1914 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1974, pp.163-190.

10

Soğuk Savaş

REMOND, René, Introduction à l’histoire de notre temps : 3.le XIXe siècle de 1914 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1974, pp.191-221.

11

 

Sömürgecilikten çıkma

RIST, Gilbert, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Sciences po presses, 2007, pp.147-167.

REMOND, René, Introduction à l’histoire de notre temps : 3.le XIXe siècle de 1914 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1974, pp.222-233.

12

Toplumsal hareketler

GALLO, Max, Les clés de l’histoire, Paris, Editions Robert Laffont, 1989, pp. 589-591.

13

Post-totaliter demokrasiler

BERSTEIN, Serge, MILZA, Pierre, Histoire du XXe siècle : 1973 à nos jours, Paris, Hatier, 1996, pp. 229-321.

14

Derğerlendirme ve sonüç

 

15

Derğerlendirme ve sonüç

 

16

2.Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

MOUGEL, François-Charles, PACTEAU, Séverine, Histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2010.
 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

x

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

x

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

0

0

0

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3