• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 107
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’de kullanılan terim ve sözcük dağarcığının genişletip, akıcı olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konularını içeren makale ve metinlerin incelenmesi, kelimelerin anlamlarının açıklanıp eşanlamları verilerek sözcük dağarcıklarının genişletilmesi,  metinlerle ilgili sorular sorulup öğrencilerin soruları cevaplandırmaları sağlanır.

Yazı atölyeleri düzenleyerek öğrencilerin tez ve antitez üretmeleri ve yazı tekniklerini geliştirmeleri hedeflenir.

Sunum tekniklerini geliştirmek için güncel konular verilip bu konular hakkında sunumlar yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Makale ve metinler incelenir.

1,4,5,9,10,11,13,14,15

1,2,3

A,C

2) Konularla ilgili soruların cevapları verilir.

1,3,4,5,10,13,14,15

1,2,3

A,C

3)Kelimeler açıklanır ve eşanlamları verilir.

1,5,13,15

1,2,3

A,C

4) Sözcük dağarcığı genişletilir.

5,13,15

1,2,3

A,C

5) Sözlü metinlerin kavranması ve sözlü sorulan sorulara cevap verebilme yetisi geliştirilir.

3,4,5,9,13,14,15

1,2,3

A,C

6)Tez ve antitez uygulamaları yapılır.

3,4,5,10,11,13,14,15

1,2,3

A,C

7)Sunumlar yaptırılır

1,3,4,5,11,13,14

1,2,3

C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Présentation du programme

Ders kapsamının tanıtımı

 

2

Introduction au programme

« Pourquoi faire Sciences Po aujourd’hui », Le Huffington Post, 2016

 

3

Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation

Yazı çalışması

 

4

Les différents types de textes et la lecture analytique

Metin inceleme yöntemleri

 

5

 

La rédaction d’un résumé

Yazı çalışması

 

6

L’analyse d’un article de presse

Makale inceleme yöntemleri

 

7

 

Ara Sınav

 

8

L’analyse du sujet

Metin inceleme yöntemleri

 

9

L’étude de la problématique et l’élaboration d’un plan

Metin inceleme yöntemleri

 

10

Les connecteurs logiques et l’argumentation

Yazı çalışması

 

11

La recherche des idées

Metin inceleme yöntemleri

 

12

Le bon usage des exemples et des citations

Yazı çalışması

 

13

La rédaction d’une discussion I

Yazı çalışması

 

14

La rédaction d’une discussion II

Yazı çalışması

 

15

Conclusion et discussion

Kapanış

 

16

Dönem Sonu Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Fransız gazetelerinden ve bilimsel dergilerden makaleler

 

BOISSINOT A., LASSERRE M.-M., 2000, Techniques du français, Argumenter, Lire, Rédiger, Bertrand Lacoste, Paris

ETERSTEIN C., LESOT A., 1986, Pratique du français, Analyse des textes, Techniques d’expression, Hatier, Paris

MOUGENOT M., TOUZIN M.-M., 1989, Techniques du français, Bertrand Lacoste, Paris

NEVEU F., LEMAITRE D., 1992, Vers la maîtrise du texte, Préparation aux exercices écrits et oraux, Hachette, Paris

 

Courrier International

Le Monde

Le Nouvel Observateur

Le Petit Journal

Le Point

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Metinler üzerinde çalışma. Görsel anlama için belgesellerin izlenmesi.

 

Sunumların hazırlanması.

Verilen makalelerin hazırlanması.

Kompozisyonların hazırlanması.

 

Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

3

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

0

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

3

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

3

 

 

 

5

Öğrenciler, uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

5

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkânı bulabilirler.

0

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

0

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

0

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

2

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

2

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

2

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

0

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

5

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

4

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

5

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 12x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

5

5

Final

1

   12

12

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6