• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı temelde batı felsefesinin temel metin ve konularına derinlemesine bir giriş yapmaktır.

Dersin İçeriği: 

Siyaset felsefesinin temel kavramlarına kuramsal bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düşünürlerin fikir ve yaklaşımları üzerinde durulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2:Tartışma, 6: Grup Çalışması, 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Sunum, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 Siyasal düşüncelerin temel kavramlarını tanımlayacaktır.

1

1,2,6,8

A,C

Adalet, toplum ve devlet gibi siyaset biliminin temel kavramları üzerine üretilmiş temel kuramları sınıflandıracaktır.

1

1,2

A

Devlet-toplum ilişkileri hakkında farklı düşünceleri çözümleyecektir.

1

1,2

A,D

Antik Çağ ve Aydınlanma gibi farklı çağların vizyonlarını karşılaştırabilecek donanıma sahip olacaktır.

11

1,2

A,D

İnsan doğası ile ilgili kuramların gelişimini değerlendirecektir.

1

1,2

A,D

Devlet olgusunun ortaya çıkışıyla ilgili kuramları karşılaştıracaktır.

1,2

1,2

A,D

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

Antik Yunan Siyasal ve Düşünce Sistemi: Plato Devlet

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

3

Antik Yunan Siyasal ve Düşünce Sistemi: Aristotales Politika

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

4

Orta Çağ İslam Felsefesi: Ibn-i Haldun Mukaddime

Mukaddime'nin ilgili bölümleri

5

Hıristiyan Felsefesi: Aziz Augustine & Aziz Akinolu Thomas

Tanrı Devleti &

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

6

Antik Yunan felsefesinin İslam ve Hıristiyan felsefesi üzerine etkilerinin tartışması. İdeal devlet tartışması

 

7

Vize Sınavı

 

8

Rönesans I: Machiavelli Prens

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

9

Rönesans II: Thomas Hobbes Leviathan

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

10

Aydınlanma I: John Locke Yönetim Üzerine İki Deneme

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

11

Aydınlanma II: Jean Jacques Rousseau Toplumsal Sözleşme

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

12

Toplumsal Sözleşme Tartışması

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

13

Endüstrileşme ve Modern Çağ I: John Stuart Mill Özgürlük Üzerine

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

14

Endüstrileşme ve Modern Çağ I: Karl Marx & Freidrick Engels Komünist Manifesto

Ebenstein & Ebenstein Kitabının ilgili bölümleri

15

Ders sonu analizi

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ebenstein, W.; Ebenstein, A. (2000) (6th ed.) Great Political Thinkers: Plato to the Present, US: Wadsworth.

Diğer Kaynaklar

Haldun, Ibn (2009) (6th ed.) Mukaddime: 1, İstanbul: Dergâh Yayınları

Tunçay, M. (2008) (2nd ed.) Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları (Relevant parts of the three volumes).

Sabine, G. (1973) A History of Political Theory, Illinois: Dreyden Press.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Öğrenciler ders konularına dahil olan düşünürlerden biri üzerine ekip olarak sunum yapacaklardır.

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Sunum

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

   

X

   

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

       

X

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

 

X

     

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

   

X

   

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

       

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

       

X

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

     

X

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

X

     

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

       

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

       

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

       

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

8

8

Sunum

1

8

8

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5