• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 162
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı günümüz sosyolojik akımları ve toplumsal yapılarına yer vermektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, çağdaş sosyoloji teorilerine ve düşüncelerine etki etmiş farklı sosyolojik ekollerin yanı sıra, 1990’lı yıllardan itibaren küreselleşme ile ortaya çıkmış yeni toplumsal doku ve özelliklerinin farklı fikirler ve teoriler doğrultusunda bir incelemesi yapılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Güncel sosyoloji akım ve düşüncelerini açıklar.

 

5,9,13

1,2,3

A

2) Toplumsal değerleri, ilkeleri ve toplumun etik yapısını açıklar.

 

3,7,9,10,13

1,2,3

A

4) Bireyselliği ve bireyselliğin günümüz toplumsal yapısındaki önemini, bireysel değer ve etik değerleri açıklar.

 

9,10,11,13

1,2,3

A

5) Günümüz toplum yapıları çerçevesinde sosyal olgu ve olayları açıklar.

 

3,7,9,10,11

1,2,3

A

6) Moderniteyi, toplumların modernleşme sürecinde karşılaştıkları değişimleri ve çok kültürlülügü açıklar.

 

3,7,13

1,2,3

A

7) Toplumu ve toplumsal değerleri yorumlama ve eleştirme becerisi kazandırır.

 

3,11,13

1,2,3

A

8) Vatandaşlık görevlerini açıklar.

 

9,10,11

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin amacı, metodu ve içeriğine dair tanımlar.

 

2

Sosyolojinin güncel tanımlar (1945-1965)

 

3

Raymond Boudon ve metodolojik bireysellik

 

4

Pierre Bourdieu ve eşitsizlikler üzerine düşünmek

 

5

Kısa sınav

 

6

Amerikan yaklaşımları: işlevselcilik ve yapısalcılık

 

7

Etkileşim ve etkileşimcilik

 

8

Vize sınavı

 

9

Alain Tourain ve sosyolojisi

 

10

Bireyselleşme, sosyalleşme ve toplumsal tabakalaşma

 

11

Toplumsal değişim ve hareketlilik

 

12

Kısa sınav

 

13

Anthony Giddens ve modernleşme teorileri

 

14

Michel Foucault ve toplumsal denetim

 

15       

Değerlendirme ve tekrar

 

16      

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

MOLENAT, Xavier, La sociologie, Histoire, Idées, Courants, Paris, Ed. Sciences Humaines, 2009.

MONTOUSSE, Marc, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Paris, Bréal, 2009.

Diğer Kaynaklar

ANSART, Pierre, Les sociologies contemporaines, Paris, Points, Seuil, 1990.

ARON, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1976.

BERAUT, Céline et COULMONT, Baptiste, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Licence, PUF, 2008.

BERTHELOT, Jean-Michel, La construction de la sociologie, Paris, “Que sais-je?”, PUF, 2005.

BLOESS, Françoise, ETIENNE, Jean, ROUX, Jean-Paul et ROUX, Jean-Pierre, Dictionnaire de sociologie, Paris, Hatier, 2004.

BOURDIEU, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002.

DURAND, Jean-Pierre et Weil Robert, Sociologie contemporaine, Paris, Ed. Vigot, 2006.

DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige Grands Textes, PUF, 2007.

GIDDENS, Anthony, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2000.

NISBET, Robert, La tradition sociologique, Paris, PUF, 2005.

Dictionnaire de la Sociologie, Larousse, Paris, 1999.

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 x

Ödevler

x

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınav

2

20

Ödev

0

0

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

X

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

X

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

X

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

2

2

4

Ödev

0

0

0

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

112

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4