• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konularını içeren makalelerin sentezini yapabilmeleri ve güncel bir konuda akıcı bir fransızcayla kendi fikirlerini savunabilmeleridir.

Dersin İçeriği: 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konularını içeren makale ve metinlerin incelenip “Syntèse du Texte ”  (Metin Sentezi) tekniğinin kuralları verilir, aynı konuyu ele alan değişik makalelerin sentezi yapılır.

 ”Charles PEGUY”, “Alexis DE TOCQUEVILLE”, “Maurice TUBIANA” ve “Jean PAULHAN”  gibi düşünürlerin makaleleri  incelenip metin yorumlaması yapılr.

“Etik” nedir ? “Eğitimde Etik olmayan bir Sanat : Kopya çekmek” konusu önce sınıf içerisinde oluşturulan tartışma guruplarında ele alınır. Bu konuyla ilgili yazılı basında yayınlanan makaleler incelenir.

1980 – 2010 arası dünya tarihi üzerine metinler incelenip sunumlar yapılır.

Güncel bir konu hakkında bilgi aktarımı  sağlanıp tartışma gurupları oluşturulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) ) Sentez tekniği benimsetilir ve sentezin makalelerde uygulanması sağlanır.

1,5,9,10,11,13,14,15

1,2,3

A,C

2) )”Charles PEGUY”, “Alexis DE TOCQUEVILLE”, “Maurice TUBIANA” ve “Jean PAULHAN” ‘in makalelerinin incelenip yorumları yapılır.

5,9,10,11,13,15

1,2,3

A,C

3)Etik nedir ? “Kopya çekmek ve etik” konusu incelenir.

1,3,5,9,10,13

1,2,3

A,C

4) Güncel bir konu hakkında öğrencilerin tartışma gurupları içerisinde konuşmaları sağlanır.

3,4,5,9,10,11,13,14,15

1,2,3

A,C

5) Dünya Tarihini içeren metinler                             

analiz edilir.

1,3,5,13,15

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

”La Consommation des Français (1962-1995)”

 

2

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

”La Consommation des Français (1962-1995)”

 

3.

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

”La Consommation des Français (1962-1995)”

 

 

 

 

4

 

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

“Les Soldes”

 

5

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

“Les Soldes”

 

6

 

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması :

“Les Soldes”

 

7

Ara Sınav

 

8

Sentez tekniği ve örnek metin uygulaması : “La Presse

 

9

“La Misère” Charles PEGUY metin incelenmesi

 

10

“De La Démocratie En Amérique” Alexis DE TOCQUEVILLE metin incelenmesi

 

11

“Le Refus Du Réel” Maurice TUBIANA metin incelenmesi

 

12

“La Démocratie Fait Appel Au Premier Venu (1939)” Jean PAULHAN metin incelenmesi

 

13

“Etik” nedir ? “Eğitimde Etik olmayan bir Sanat : Kopya çekmek” konusunda münazara

 

14

“Etik” nedir ? “Eğitimde Etik olmayan bir Sanat : Kopya çekmek” konusunda münazara

 

15

“La copie : une question d’éthique” makale incenlemesi

 

16

Dönem Sonu Sınavı

 

 

Kaynaklar

  Ders Notu

 

Çeşitli gazete ve dergilerden makaleler.

 

Diğer Kaynaklar

BARFETY Michèle, Compréhension Orale B2 / C1, CLE International

CAUSA Mariella, MEGRE Bruno, Production écrite, Niveaux C1 / C2 DIDIER

CHARNET Claire, ROBIN-NIPI Jacqueline, Rédiger un résumé un compte rendu une syntèse, HACHETTE

CHOVELON Bernadette, MORSEL Marie-Hélène, Lire La Presse, Le Compte Rendu – La Synthèse Tome 2, PUG

JOINT Pierre, COURBON Jean-Paul, FAGET Mireille, NARDIN Louis, VIAU Jean-Claude, Histoire du Monde Contemporain, NATHAN

KOBER-KLEINERT Corinne, PARIZET Marie-Louise, POISSON-QUINTON Sylvie, Activité Pour Le Cadre Européen Commun de Référence, Niveaux C1-C2, CLE International

LAUNAY Claude, GAILLARD Pol, Le Résumé de Texte, HATIER

LESCURE Richard, CHENARD Samuelle, MUBANGA-BEYA Anna, BOURBON Vanessa, RAUSCH Alain, VEY Pauline, DALF C1 / C2, CLE International

MANGIANTE Jean-Marc et PARPETTE Chantal, Le Français Sur Objectif Universitaire, PUG

POISSON-QUINTON Sylvie, MIMRAN Reine, Expression Ecrite B1, CLE International

 POISSON-QUINTON Sylvie, MIMRAN Reine, Expression Ecrite B2, CLE International

VIGNER Gérard, Ecrire Pour Convaincre, HACHETTE

COURRIER INTERNATIONAL

LE MONDE DIPLOMATIQUE

LE NOUVEL OBSERVATEUR

LE POINT

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

CD’den dinleyerek konuşma metinleri üzerinde çalışma. Görsel anlama için belgesellerin izlenmesi.

Ödevler

Sunumların hazırlanması.

Verilen makalelerin hazırlanması.

Tartışma guruplarının oluşturulması.

Sınavlar

Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

KATKI DÜZEYİ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

3

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

0

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

3

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

3

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

5

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

0

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

0

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

0

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

2

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

2

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

2

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

0

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

5

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

4

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

5

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

5

5

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6