• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 220
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı siyasal sistemlerin karşılaştırmalı bir incelemesini yapmaktır.

Dersin İçeriği: 

Temsilci demokrasinin prensipleri ve ilkeleri, siyasi partilerin yapıları ve karşılıklı olarak incelenmesi, çeşitli rejimlerde meclis yapılarının ve hükümet sistemlerinin karşılaştırmalı olarak tetkik edilmesi bu dersin kapsamındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Siyasal sistem ve rejimleri açıklar.

5,13,14,15

1,2,3

A,C

2) Farkli monarşik sistemleri karşılaştırmalı olarak açıklar.

3,13,14,15

1,2,3

A,C

3) Temsilci demokrasinin ilkelerini ve işleyişini açıklar.

13,14,15

1,2,3

A,C

4) Farklı ülkelerdeki seçim sistemlerini açıklar.

3,13,14,15

1,2,3

A,C

5) Farklı ülkelerin siyasal sistemlerini inceler, siyasi rejimlerin karşılaştırmalı bir analizini açıklar.

3,13,14,15

1,2,3

A,C

6) Farklı ülkelerin devlet yapılarını ve bu yapıların siyasal sistemler ile olan ilişkisini açıklar.

1,13,14,15

1,2,3

A,C

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : SİYASET BİLİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YAPMANIN ÖNEMİ VE FAYDALARI

 

2

İLK SİYASAL SİSTEMLER

 

3

FARKLI MONARŞİ TİPLERİ VE UYGULANDIKLARI ÜLKELER

 

4

TEMSİLCİ DEMOKRASİNİN İLKELERİ

 

5

TEMSİLCİ DEMOKRASİ İÇERİSİNDE UYGULANAN SİYASAL REJİMLER VE BU REJİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

 

6

DEMOKRASİ VE OYLAMA SİSTEMİ

 

7

ARA SINAV

 

8

SİYASİ PARTİ TİPLERİ VE PARTİLERİN SİYASAL SİSTEMLERDEKİ ÖNEMİ

 

9

SİYASAL PARTİ SİSTEMLERİ

 

10

KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SİSTEMLERİ

 

11

SEÇİM SİSTEMLERİNİN SİYASAL PARTİ VE SİYASAL REJİME ETKİLERİ

 

12

ULUS DEVLET VE ÜNİTER DEVLET

 

13

FEDERALİZM VE KONFEDERALİZM

 

14

SONUÇ : DEMOKRASİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

 

15      

SORU-CEVAP

 

16           

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

François Amanrich, Comprendre les systèmes politiques, Chronique sociale, Paris, 2001.

Yves Mény et Yves Surel, Politique Comparée, 8ème Edition, Montchrestien, Paris, 2009.

Diğer Kaynaklar

François Amanrich, Comprendre les systèmes politiques, Chronique sociale, Paris, 2001.

Yves-Maris Bercé, Les monarchies (Histoire générale des systèmes politiques), PUF, Paris, 1997.

Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Dalloz, Paris, 2000.

Jean-Marie Denquin, Introduction à la science politique, Hachette, 2ème Edition, Paris, 2001.

Paul Leroy, Les régimes politiques du monde contemporain, tome 1: Introduction générale, Les régimes politiques libéraux, PUG, Paris, 2001.

Paul Leroy, Les régimes politiques du monde contemporain, tome 2 : Les régimes politiques des Etats socialistes et des Etats du Tiers-Monde, PUG, Paris, 2003.

Seymour M. Lipset et Stein Rokkan, Structures de clivages, systèmes de partis et alignement des électeurs : une introduction, Université de Bruxelles, Bruxelles, 2008.

Yves Mény et Yves Surel, Politique Comparée, 8ème Edition, Montchrestien, Paris, 2009.

Jean-Louis Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, 5ème Edition, Points, Paris, 2006.

Giovanni Sartori, Partis et Systèmes de partis, Un cadre d’analyse, Université de Bruxelles, Bruxelles, 2011.

Serge Sur, Le système politique de la Vème république, « Que sais-je ? », Paris, 1991.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

X

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

0

0

     0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

   163

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7