• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türk siyasal yaşamını Tanzimat Dönemi’nden günümüze kadar öğrencilere tanıtılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen dönemde, Türk Siyasi Tarihi'nin gelişimi, Türk Siyasi Yaşamı'nın sosyal ve siyasi olguları, güncel olaylarla tarihi olaylar arasındaki karşılaştırmalar yapılarak ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Türk siyasal yaşamının tarihsel gelişimini sunar.

 

1,2,3

A,C

  1. Osmanlı Dönemi batılılaşma hareketini anlatır.

 

1,2,3

A,C

  1. Darbelerin türk siyasetindeki yerini açıklar.

 

1,2,3

A,C

  1. 1960 sonrası Türkiye’de sosyal hareketleri açıklar.

 

1,2,3

A,C

  1. Günümüz Türkiye’si siyasal yaşamını açıklar.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

IMPARATORLUĞUN KLASİK DÖNEMİ

 

3

1839 TANZİMAT FERMANI VE SONUÇLARI

 

4

ANAYASAL REJİMİN İLANI

 

5

JÖN TÜRKELERİN MUHALEFETİ 1908 İHTİLALİ

 

6

KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYETİN İLANI

 

7

ARA SINAV

 

8

TEKPARTİLİ SİSTEM ÖZELLİĞİ

 

9

2. DÜNYA SAVAŞI’DAN SONRASINDA TÜRKİYE

 

10

TOPLUMUN GELİŞİMİ

 

11

1960 VE ASKERİ MÜDAHALE

 

12

SOSYAL HAREKETLER

 

13

1971 VE 1980 ASKERİ DARBELER

 

14

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’Sİ

 

15

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

16

FİNAL

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Bernard Lewis, La Turquie, İslam et laicité, Fayard, Paris, 1992. Türkçesi Türk Tarih Kurumu Yayınları. Modern Türkiye’nin Doğuşu.

Diğer Kaynaklar

Robert Mantran,  L’Histoire de L’empire Ottoman, Fayard. Türkçesi var.

Kalaycıoğlu/Sarıbay, Türk Siyasal Hayatı, Makaleler (Derleme).

Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi.

Cemil Oktay, Makaleler (derste dağıtlanlar)

 

 

Materyal Paylaşımı

 

 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

X

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6