• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 260
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu ders, siyaset biliminin temel konuları olan devlet, güç, tahakküm, elit, siyasi yapı ve fonksiyonları, sivil toplum ve kamu politikaların uygulanması konularında sosyolojik bir analiz sunmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği, Siyasetin toplumsal analizinin yapılması; devlet ve güç kavramı, meşruiyet ve otorite kavramlarının incelenmesi; siyasi kurum ve yapıların ve buna bağlı olarak siyaset profesyonelleri, elitler ve kamuoyunun oluşumunun incelenmesi; seçim sosyolojisi; siyasi kültür, aktif vatandaşlık, milli kimlik ve kamu politikalarına katılımın incelenmesinden oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, siyaset ve sosyolojinin ortak çalışma alanlarını daha iyi anlayacaktır.

 

5,9,13

1,2,3

A

2) Öğrenci, devletin dünyada yayılması konusunda analiz araçlarına sahip olacaktır.

 

3,7,9,10,13

1,2,3

A

4) Öğrenci, Bürokrasi konusunda bilgisini artıracaktır.

 

9,10,11,13

1,2,3

A

5) Öğrenci, bu konuları Fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştirecektir.

 

3,7,9,10,11

1,2,3

A

6) Öğrenci uluslararası politikalar bağlamında Türkiye'deki siyasi sistem hakkında daha iyi bir analiz yeteneği edinecektir.

 

3,7,13

1,2,3

A

7) Öğrenci sivil toplum, vatandaşlık ve seçimler ile ilgili fikir sahibi olacaktır .

 

3,11,13

1,2,3

A

8) Öğrenci güncel politik faaliyetleri daha iyi anlayabilecektir.

 

9,10,11

1,2,3

A

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve tanımlar

 

2

Siyasetin sosyolojik tanımı ve siyaset sosyolojisinde temel yaklaşımlar

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, pp.7-14

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi.

3

 

Devlet teorisi ve güç kavramı

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, pp.27-55.

4

 

Weberyen otorite ve meşruluk kavramları

WEBER, Max, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959.

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, pp.17-24

5

Kısa sınav

 

6

Siyasal sistemin organizasyonu ve fonksiyonları

Maurice Duverger, Sociologie de la politique, PUF, Paris, 1973, pp.233-290

7

Siyaset profesyonelleri ve kamuoyunun oluşması

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, pp.131-158.

8

Vize sınavı

 

9

Elit teorisi

William Genieys, Sociologie politique des élites, Armand Colin, Paris, 2011

10

Seçim Sosyolojisi

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003, pp.75-94.

Jean-Pierre Cot, Jean-Pierre Mounier, Pour une sociologie politique, pp.162-221

11

Siyasi kültür ve sosyalleşme

Christian Welzel, Ronald Inglehart, (2010). Political Culture. In Caramani, D. (ed.) Oxford: Oxford University Press.

12

Kısa sınav

 

13

 

Vatandaşlık ve milli kimlik

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003, pp.51-69.

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, La découverte, Paris, 2003, pp.93-105.

14

Kamu politikaları ve toplumsal hareketler

GRAWITZ M., LECA J., Traité de science politique, Tome 4, Les politiques publiques; l’analyse des politiques publiques par Jean-claude Thoenig, Paris, puf (1er éd.), 1985.

Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, La découverte, Paris, 2003, pp.211-243.

15       

Değerlendirme ve tekrar

 

16      

Final sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi, Dogan kitap, Istanbul, 2003

Yves Deloye, Sociologie historique du politique, La découverte, Paris, 2003.

William Genieys, Sociologie politique des élites, Armand Colin, Paris, 2011

Diğer Kaynaklar

C. Wright Mills, L’Elite du pouvoir, Maspero, Paris, 1969.

Maurice Duverger, Sociologie de la politique, PUF, Paris, 1973

BRAUD, Philippe, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 1996

WEBER, Max, Le savant et le politique, Plon, Paris, 1959

Andre Botelho, Political sociology: State-society relations, Current Sociology Review, vol 62(6), 2014, pp.868-885.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 x

Ödevler

x

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınav

2

20

Ödev

0

0

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

X

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

X

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

X

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

2

5

10

Ödev

0

0

0

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6