Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 233
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin ekonomi biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını, anlamalarını ve ekonomiyle ilgili konuları yorumlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Ekonomi farklı piyasalarda farklı ürünlerin fiyatlandırılmasıyla birlikte birey ve firma davranışlarını analiz etmektedir. Bu derste ele alınacak konular arasında tüketici ve üretici teorileri, tam rekabet piyasaları, aksak rekabet piyasaları, genel denge, kamu malları ve dışsallıklar bulunmaktadır. 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ekonomik sistemin işleyişine ilişkin temel kavramların ve araçların kullanımını öğrenirler. 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,9,12 A,C,KS
2) Ekonomi ile ilgili temel kavramları ve kuramsal temelleri kavrarlar. 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,9,12 A,C,KS
3) Ekonomik sorunların çözümünde kullanılan ekonomi politikalarının amaçlarını ve uygulanacak araçların seçimini yapabilme becerisini, ayrıca hangi sorun için ne tür araçların kullanılacağını tanımlama kabiliyeti kazanırlar. 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,9,12 A,C,KS
4) Temel mikro iktisadi modeller, yeni yaklaşımlar ve teoriler üzerine eleştiri ve bakış açısı yeteneği kazanırlar. 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,9,12 A,C,KS
5) Türkiye ekonomisinin ve Dünya ekonomisinin temel sorunlarıyla ilgili gelişmeleri takip etme becerisini kazanırlar ve çeşitli ekonomik konularla ilgili analiz etme ve yorum yapma becerisine sahip olurlar. 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,9,12 A,C,KS
 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Mikro ekonomik analizin kapsam ve yöntemi, temel mikro iktisadi kavramların tanımı
2 Tüketiciye ilişkin olarak bütçe kısıtı, tercihler, talep fonksiyonları, gelir ve ikame etkisi kavramların analiz edilmesi
3 Tüketici tercihleri, fayda fonksiyonu, tüketici artığı ve zamanlar arası seçenekler kavramlarının incelenmesi.
4 Üretim ve maliyetler, üretim fonksiyonu, firma davranışları ve maliyet fonksiyonu 
5 Tam rekabet piyasasının özellikleri 
6 Tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem dengesi 
7 ARA SINAV
8 Aksak rekabet piyasalarına giriş 
9 Monopol piyasası ve Oligopol piyasası
10 Monopolcü rekabet piyasası ve ekonomide denge analizi
11 Optimum dağılım, optimum üretim ve sosyal fayda kavramları 
12 Dışsallıklar, kamu malları ve devlet müdahalesi
13 Sonuç
14 FİNAL SINAVI
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Jean-Dominique Lafay,  Principes d’économie moderne, DeBoeck Supérieur, 2007.
Diğer Kaynaklar Parkin, M. .,R. Bade et P. Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne, Éditions
du renouveau pédagogique, 4e édition, 2010.

Pindyck, R.S.; Rubinfeld, D.L. Microeconomics, 4nd edition, Macmillan, 1997.

Gauthier, G.; Leroux, F. Microéconomie, 2e édition, G. Morin, 1988.

François Leroux, Micro-économie: Exercices et corrigés, Presses de l'Université de Montréal, 1990

Jacques Généreux, Introduction à l’économie, Éditions du Seuil, 2001.

Solberg, E.J. Microeconomics for Business Decisions, D.C. Heath and Company, 1992.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Konularla ilgili çeşitli makale paylaşımı 
Ödevler  
Sınavlar Ders notları
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Zorunlu
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.       X  
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.          X
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.         X
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır.     X    
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.         X
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.          X
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.          X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 25 25
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   1 10 10
Ödev   1 15 15
Final   1 35 35
Toplam İş Yükü       175
Toplam İş Yükü / 25 (s)       7
Dersin AKTS Kredisi       7