• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 233
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin mikro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını, anlamalarını ve mikro iktisata ilişkin konuları yorumlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Mikro iktisat farklı piyasalarda farklı ürünlerin fiyatlandırılmasıyla birlikte birey ve firma davranışlarını analiz etmektedir. Bu derste ele alınacak konular arasında tüketici ve üretici teorileri, tam rekabet piyasaları, aksak rekabet piyasaları, genel denge, kamu malları ve dışsallıklar bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Ögrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mikro iktisadi sistemin işleyişine ilişkin temel kavramların ve araçların kullanımını öğrenirler.

 

1,2,3

A,C

2) Mikro iktisat ile ilgili temel kavramları ve kuramsal temelleri kavrarlar.

 

1,2,3

A,C

3) Mikro iktisadi sorunların çözümünde kullanılan iktisat politikalarının amaçlarını ve uygulanacak araçların seçimini yapabilme becerisini, ayrıca hangi sorun için ne tür araçların kullanılacağını tanımlama kabiliyeti kazanırlar.

 

1,2,3

A,C

4) Temel mikro iktisadi modeller, yeni yaklaşımlar ve teoriler üzerine eleştiri ve bakış açısı yeteneği kazanırlar.

 

1,2,3

A,C

5) Türkiye ve Dünya ekonomisinin temel sorunlarıyla ilgili gelişmeleri takip etme becerisini kazanırlar ve çeşitli mikro iktisadi konularla ilgili analiz etme ve yorum yapma becerisine sahip olurlar.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mikro ekonomik analizin kapsam ve yöntemi, temel mikro iktisadi kavramların tanımı

 

2

Tüketiciye ilişkin olarak bütçe kısıtı, tercihler, talep fonksiyonları, gelir ve ikame etkisi kavramların analiz edilmesi

 

3

Tüketici tercihleri, fayda fonksiyonu, tüketici artığı ve zamanlar arası seçenekler kavramlarının incelenmesi.

 

4

Üretim ve maliyetler, üretim fonksiyonu, firma davranışları ve maliyet fonksiyonu

 

5

Tam rekabet piyasasının özellikleri

 

6

Tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem dengesi

 

7

ARA SINAV

 

8

Aksak rekabet piyasalarına giriş

 

9

Monopol piyasası

 

10

Oligopol piyasası

 

11

Monopolcü rekabet piyasası

 

12

Ekonomide denge analizi

 

13

Optimum dağılım, optimum üretim ve sosyal fayda kavramları

 

14

Dışsallıklar, kamu malları ve devlet müdahalesi

 

15

Sonuç

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Jean-Dominique Lafay,  Principes d’économie moderne, DeBoeck Supérieur, 2007.

Parkin, M. .,R. Bade et P. Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne, Éditions

du renouveau pédagogique, 4e édition, 2010.

 

Pindyck, R.S.; Rubinfeld, D.L. Microeconomics, 4nd edition, Macmillan, 1997.

 

Gauthier, G.; Leroux, F. Microéconomie, 2e édition, G. Morin, 1988.

 

François Leroux, Micro-économie: Exercices et corrigés, Presses de l'Université de Montréal, 1990

 

Jacques Généreux, Introduction à l’économie, Éditions du Seuil, 2001.

 

Solberg, E.J. Microeconomics for Business Decisions, D.C. Heath and Company, 1992.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Konularla ilgili çeşitli makale paylaşımı

Ödevler

 

Sınavlar

Ders notları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

65

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

X

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

X

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

X

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

X

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

X

 

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

1

4

4

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5