• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar Türk dış politikasının tarihi bir bakış açısıyla incelenmesi, Türk dış politikasında başlıca hedefler ve eğilimler, Türk dış politikasının temel meseleleri ve ilkelerini öğrencilere aktarmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1990’lı yılların sonuna kadar yürüttügü dış politikanın özellikleri, belli tarihsel dönemler içerisinde, hedefleri ve eğilimleriyle ele alınmakta, öte yandan Türkiye’nin başta Avrupa ve ABD olmak üzere, komşuları ve yakın çevresiyle olan ilişkileri, farklı görüşler çerçevesinde incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk Dış Politikasının Temel İlkelerini açıklar.

13,14,15

1,2,3

A,C

2) Cumhuriyet Dönemi Dış Politika özelliklerini açıklar.

13,14,15

1,2,3

A,C

3) Farklı dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği dış politikaları açıklar.

4,13,14,15

1,2,3

A,C

4) Genel dış politika teorileri içerisinden Türkiye’nin konumunu açıklar.

3,4,13,14,15

1,2,3

A,C

5) Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı dönemlerde farklı bölge ve ülkeler ile olan ilişkilerini ve politikalarını açıklar.

3,4,13,14,15

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ

 

2

MEŞRUTİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI

 

3

KURTULUŞ YILLARI, LAUSANNE KONFERANSLARI VE LAUSANNE BARIŞ ANTLAŞMASI

 

4

II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 

5

DENGE İLİŞKİLERİ VE TARAFSIZLIK POLİTİKASI

 

6

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

SSCB, ABD İLE OLAN İLİŞKİLER

 

9

KORE SAVAŞI, NATO’YA ÜYELİK, BAĞDAT PAKTI

 

10

YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 

11

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ, KIBRIS SORUNU

 

12

1980 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 

13

SOĞUK SAVAŞ SONRA TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 

14

SONUÇ : 2000’DEN SONRA TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANALİZİ

 

15     

SORU-CEVAP

 

16       

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul, 2003.

Diğer Kaynaklar

Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge 1919-1923, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.

Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, 6. Baskı.

Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997.

Faruk Sönmezoğlu (Der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, 2004.

Mustafa Türkeş - İlhan Uzgel (Der.), Türkiye’nin Komşuları, Ankara, 2002.

Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, 1998

Selim Deringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 1994.

Edward Wisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, İstanbul, 2002.

William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Çev. Petek Demir, İstanbul, 2003.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

0

0

Ödev

2

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

0

0

      0

Ödev

0

0

0

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

  141

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6