• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, uluslararası hukukun kişisi olarak devletlerarası antlaşmalarla kurulmuş olan evrensel ve bölgesel örgütlerin incelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, uluslararası örgütlerin sınıflandırılması yapılacak, uluslararası örgütler hukuku işlenilecek ve BM sistemi, bölgesel örgütler gibi konulara derinlemesine değinilecektir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Uluslararası toplumun ve uluslararası örgütlerin tanımlarının ve özelliklerinin irdelenmesi

4,8,11,13,15

1,2,3

A

2. Uluslararası örgütlerin sınıflandırılması ile evrensel ve bölgesel örgüt ayrımının anlaşılması

4,11,13,15

1,2,3

A

3. BM sisteminin anlaşılması

4,11,13,15

1,2,3

A

4. BM gibi evrensel kuruluşlar çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan kuralların anlaşılması

4,11,13,15

1,2,3

A

5.Türkiye’nin üye olduğu bölgesel örgütlerin tanıtılması ve bağlayıcılıklarının saptanması

10,11,14,15

1,2,3

A

6.Türkiye’nin üye olmadığı bölgesel örgütler ile ilişkilerinin anlaşılması

4,14,15

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Uluslararası toplum tanımı ve uluslararası örgütlerin hukuki statüleri

 

2

Uluslararası örgütlerin gelişim süreci

 

3

Uluslararası örgütlerin sınıflandırılması ve bununla ilgili genel teoriler

 

4

Uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılan kişiler bakımından uluslararası örgütler genel teorileri

 

5

Milletler Cemiyeti – kuruluşu ve boşlukları

 

6

Birleşmiş Milletler – kuruluşu ve Antlaşması

 

7

Ara Sınav

 

8

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın VI.-VII. ve VIII. Bölümleri

 

9

BM uzmanlık kuruluşları

 

10

Bölgesel ve kıtasal örgütlerin sınıflandırılması

 

11

Avrupa’daki kuruluşlar

 

12

Asya ve Afrika’daki kuruluşlar

 

13

Ekonomik kuruluşlar

 

14

Siyasi – Askeri kuruluşlar

 

15

Genel Konu Tekrarı

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

 

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak

CHARPENTIER Jean, Institutions Internationales, Mementos de Dalloz, 17e edition, 2009

DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias, PELLET Alain, Droit International Public, LGDJ, 8e édition

PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 4.basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

RUZIE David, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 19e edition, 2008.

RUZIE David, TEBOUL Gerard, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 20e edition, 2010.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel / Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

X

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

X

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

X

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

X

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

123

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5