• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde coğrafyanın ve siyasi coğrafyanın önemini farklı teoriler ve konular kapsamında anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, jeopolitikanın doğuşundan günümüze kadar olan gelişim süreci ve bu süreçte yer alan temel teorileri; jeopolitikanın diğer bilimler ile olan ilişkisi; jeopolitiğin uygulandığı alanlar ve uygulama metotları ile temel jeopolitik konuları ile bölgesel incelemeler üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Siyasi coğrafya ve jeopolitiği tanımlar.

4,13,15

1,2,3

A

2) Jeopolitiğin tarihsel gelişmini, ilk teorisyenlerini ve kuramlarını açıklar.

3,4,13,15

1,2,3

A

3) Jeopolitiğin devletler için olan önemini açıklar.

3,4,11,13,15

1,2,3

A

4) Jeopolitiğin temel konularını ve bu konuların incelenme metotlarını açıklar.

3,4,13,14,15

1,2,3

A

5) Jeopolitiğin strateji ve ekonomi ile olan ilişkisini açıklar.

13,14,15

1,2,3

A

6) Bölgesel jeopolitik incelemeleri sayesinde coğrafyanın siyasal gücünü tanımlar.

3,4,5,13,14,15

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: JEOPOLİTİĞİN DOĞUŞU, TEMEL KAVRAMLAR

 

2

KLASİK JEOPOLİTİKA TEORİ VE YAKLAŞIMLARI: ALMAN / ANGLOSAKSON / FRANSIZ EKOLLERİ– 1

 

3

KLASİK JEOPOLİTİKA TEORİ VE YAKLAŞIMLARI: ALMAN / ANGLOSAKSON / FRANSIZ EKOLLERİ– 2

 

4

SOĞUK SAVAŞTAN GÜNÜMÜZE JEOPOLİTİKANIN GELİŞİMİ: MODERN JEOPOLİTİKA TEORİLERİ

 

5

JEOPOLİTİKANIN TEMEL KONULARI VE JEOPOLİTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ-1

 

6

JEOPOLİTİKANIN TEMEL KONULARI VE JEOPOLİTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ-2

 

7

ARA SINAV

 

8

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-1: ASYA JEOPOLİTİĞİ – 1  

 

9

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-1: ASYA JEOPOLİTİĞİ – 2

 

10

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-2: AFRİKA JEOPOLİTİĞİ-1 

 

11

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-2: AFRİKA JEOPOLİTİĞİ -2

 

12

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-3: LATİN AMERİKA JEOPOLİTİĞİ -1

 

13

JEOPOLİTİK İNCELEMELER-3: LATİN AMERİKA JEOPOLİTİĞİ -2

 

14      

JEOSTRATEJİ: TEMEL KAVRAMLAR, TEORİLER

 

15     

JEOEKONOMİ: TEMEL KAVRAMLAR, TEORİLER

 

16          

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Pascal BONIFACE, La Géopolitique, Les Relations Internationales, Eyrolles, Paris, 2011

Ameyride CHAUPRADE, Géopolitique : Constantes et changements dans l’histoire, Ellipses, Paris, 2003

Alfred DEFAY, La Géopolitique, PUF, Paris, 2012

Diğer Kaynaklar

Pascal BONIFACE (dir.), La puissance internationale, Dunod, Paris, 1994

Ameyride CHAUPRADE, Géopolitique : Constantes et changements dans l’histoire, Ellipses, Paris, 2003

Pierre-Marie GALLOIS, Géopolitique, les votes de la puissance, FEDN/Plon, Paris, 1990

Mahir KAYNAK, Stratejik Analizler, Truva, İstanbul, 2008.

Richard KLEINSCHMAGER, Elément de géographie politique, PUS, Strasbourg, 1993

Alain LABROUSSE et KOUTOUZIS Michel, Géopolitique et géostratégies des drogues, Economica, Paris, 1996

Yves LACOSTE, Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion, Paris, 1993

Pascal LOROT, Histoire de la Géopolitique, Economica, Paris, 1995

Pascal LOROT, Introduction à la géoéconomie, Economica, Paris, 2000

Beril DEDEOĞLU, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

X

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

X

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

12

24

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

165

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7