• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı jeopolitik kavramını, siyaset biliminin coğrafya ile olan ilişkisini, ve uluslararası ilişkilerde coğrafya ve coğrafi konumun önemini anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Coğrafya, siyasi coğrafya ve ilk teorilerin gelişimi, 1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar olan süreçte, jeopolitik bilim dalının detaylı bir tanımlaması, gelişim süreci ve diğer bilimler ile olan ilişkisi, jeopolitiğin uygulandığı alanlar, bir devlet politikası olarak nasıl uygulandığı, 21. yüzyılda, jeopolitigin değişen dünya düzeninde ve global sistemde vurguladığı önem üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Siyasi coğrafya ve jeopolitiği tanımlar. 1,2,8,9 1,2,3 A
2) Jeopolitiğin tarihsel gelişmini, ilk teorisyenlerini ve kuramlarını açıklar. 2,8,9 1,2,3 A
3) 20. Yüzyıl jeopolitigin doğuşunu ve etki ettiği alanları açıklar. 1,2 1,2,3 A
4) Jeopolitiğin devletler için olan önemini açıklar. 1,2,8,9 1,2,3 A
5) Jeopolitiğin ideolojiler ve ekonomi ile olan ilişkisini açıklar. 1,2,6 1,2,3 A
6) Günümüz uluslararası ilişkilerinde yürütülen bölgesel politikaları ve bu politikaların jeostratejik önemini açıklar. 1,2,8,9 1,2,3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 GİRİŞ : TEMEL KAVRAM VE AÇIKLAMALAR - SİYASİ COĞRAFYA VE JEOPOLİTİKANIN DOĞUŞU-1
2 GİRİŞ : TEMEL KAVRAM VE AÇIKLAMALAR - SİYASİ COĞRAFYA VE JEOPOLİTİKANIN DOĞUŞU-2
3 KLASİK JEOPOLİTİKA: ALMAN EKOLÜ (RATZEL, HAUSHOFER)
4 KLASİK JEOPOLİTİKA : ANGLOSAKSON EKOLÜ (MAHAN, MACKINDER, SPYKMAN)
5 KLASİK JEOPOLİTİKA : FRANSIZ EKOLÜ (ANCEL, LACOSTE)
6 MODERN JEOPOLİTİKA YAKLAŞIMLARI (LUTWAK, KISSENGER, BREZENSKİ, NYE, FUKUYAMA, HUNTİNGTON)-1
7 MODERN JEOPOLİTİKA YAKLAŞIMLARI (LUTWAK, KISSENGER, BREZENSKİ, NYE, FUKUYAMA, HUNTİNGTON)-2
8 ARA SINAV
9 21.YÜZYIL JEOPOLİTİKASINDA TEMEL KONULAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ- 1
10 21.YÜZYIL JEOPOLİTİKASINDA TEMEL KONULAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ- 2
11 JEOPOLİTİKA ANALİZLERİ: GÜNCEL KRİZ VE ÇATIŞMALAR-1
12 JEOPOLİTİKA ANALİZLERİ: GÜNCEL KRİZ VE ÇATIŞMALAR-2
13 JEOPOLİTİKA ANALİZLERİ: GÜNCEL EĞİLİMLER VE SORUNLAR-1
14 JEOPOLİTİKA ANALİZLERİ: GÜNCEL EĞİLİMLER VE SORUNLAR-2
15   GENEL KONU TEKRARI
16   FİNAL SINAVI

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Pascal BONIFACE, La Géopolitique, Les Relations Internationales, Eyrolles, Paris, 2011
Ameyride CHAUPRADE, Géopolitique : Constantes et changements dans
l’histoire, Ellipses, Paris, 2003
Alfred DEFAY, La Géopolitique, PUF, Paris, 2012.
Diğer Kaynaklar Pascal BONIFACE (dir.), La puissance internationale, Dunod, Paris, 1994

Ameyride CHAUPRADE, Géopolitique : Constantes et changements dans l’histoire, Ellipses, Paris, 2003Pierre-­‐Marie GALLOIS, Géopolitique, les votes de la puissance, FEDN/Plon, Paris, 1990
Richard KLEINSCHMAGER, Elément de géographie politique, PUS, Strasbourg, 1993
Alain LABROUSSE et KOUTOUZIS Michel, Géopolitique et géostratégies des drogues, Economica, Paris, 1996
Yves LACOSTE, Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion, Paris, 1993 Pascal LOROT, Histoire de la Géopolitique, Economica, Paris, 1995 Pascal LOROT, Introduction à la géoéconomie, Economica, Paris, 2000 Pascal LOROT, Dictionnaire de la mondialisation, Ellipses, Paris, 2001
Pascal LOROT et François THUAL, La Géopolitique, 2ème Edition, Montchrestien, Paris, 2002
Jacques SIRONNEAU, L’eau. Nouvel enjeu stratégique mondial, Economica, Paris, 1996
François THUAL, Les conflits identitaires, Ellipses, Paris, 1995 François THUAL, Méthodes de la géopolitique, Ellipses, Paris, 1996
François THUAL, Géopolitique de l’Amérique latine, Economica, Paris, 1996 André VIGARIE, La mer et la géostratégie des nations, Economica, Paris, 1995

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.         X
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         X
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.   X      
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.     X    
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır. X        
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.     X    
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.       X  
8 Ulusal, uluslararası kurumların yapısını bilir, işleyişlerini kavrar, ve alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.         X
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   10 3 30
Ara Sınav   1 16 16
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   3 3 9
Final   1 25 25
Toplam İş Yükü       125
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5