• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 323
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders uluslararası sistemin tanımlanması; uluslararası sistemin ortaya çıkışı; özellikleri ve işleyişini anlatmak amacındadır.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği uluslararası ilişkileri farklı teoriler ile ele almaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Uluslarararası ilişkiler teorilerini açıklar.

 

 

1,2,3

A,C

  1. Bu teoriler çerçevesinde uluslararası meseleleri açıklar.

 

 

1,2,3

A,C

  1. Bu teoriler kapsamında, savaş, barış gibi önemli uluslararası kavram ve olayları değerlendirir.

 

 

1,2,3

A,C

  1. Uluslararası sistem ve dinamikleri anlamaya yardımcı olur.

 

 

1,2,3

A,C

  1. Devletlerarası ilişkilerin daha derin ve eleştirisel bir bakış açısıyla anlaşılmasını sağlar.

 

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: ULUSLARARASI SİSTEMİN TANIMI

 

2

DİL VE SÖYLEM ARASINDAKİ FARK

 

3

SİYASAL YAPILAR

 

4

SİYASAL VE EKONOMİK YAPILAR

 

5

ULUSAŞIRI TOPLUMUN SEMANTİĞİ

 

6

ULUSLARARASI SİSTEMİN BİR PARÇASI OLARAK SAVAŞ

 

7

ARA SINAV

 

8

ULUSLARARASI SİSTEMİN GELİŞİMİ

 

9

ULUSLARARASI DENGE

 

10

REALİST KURAM, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE REALİST EKOL

 

11

İDEALİST KURAM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

12

İDEALİST EKOL

 

13

BAĞİMLILIK OKULU

 

14

GÜNCEL DÜNYANIN DURUMU

 

15

SONUÇ

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Pierre de Senarclens / Yohan Ariffin, La Politique İnternationale, Armand Colin, Paris 2006

Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, Bilgi Yayınları, 2012

Diğer Kaynaklar

Henry Kissinger, Diplomatie, Fayard, 1996. Türkçesi İŞ Bankası Yayınları.

Kant, Projet de Paix Perpétuelle, Hachette, Paris, 1998. Türkçesi A.Ü. SBF Yayınları.

Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Caslmann-Lévy, Paris, 1982.

Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Der Yayınları, 5nci Baskı, İstanbul, 2012.

Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, Bilgi Üni. Yayınları, 2012.

Tayyar Arı, Uluslar arası İlişkiler ve Dış Politika, MKM Yayınları, 2008.

Kenneth Waltz, Man the State and War, Columbia University Press, New-York.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

X

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

X

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

12

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6