• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkilerin temelini teşkil eden hukuk kurallarının antlaşmalar yoluyla irdelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, uluslararası hukukun kaynakları, kişileri, devletlerin yapıları, uyuşmazlıklar ve uluslararası deniz hukuku gibi konular işlenecektir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktısı

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Uluslararası ilişkilerin temelinde olan hukuk kuralları öğrenilir.

9,11,13,15

 

1,2,3

A

2.Uluslararası Hukuk’un aktörleri irdelenir.

4,10,11,13,15

 

1,2,3

A

3.Uluslararası Hukuk’ta uyuşmazlıkların çözüm mekanizmaları ile ilgili bilgi edinilir.

9,11,13,15

 

1,2,3

A

4.Devletlerin yapısı ve tanınması örneklerle açıklanır.

4,10,11,13,15

 

1,2,3

A

5. Uluslararası örgütler dersi ve diğer alakalı dersler için alt yapı oluşturulur.

3,11,13

 

1,2,3

A

6. İnsan Hakları konusunda bilgi edinilir.

7,10,15

 

1,2,3

A

7. Uygulama olarak Deniz Hukuku ile ilgili temel bilgilere sahip olunur.

14,15

 

1,2,3

A

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Uluslararası Hukuk ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar

 

2

Uluslararası toplum / Uluslararası Hukuk’ta temel kuramlar

 

3

Uluslararası Adalet Divanı’nın kuruluşu ve amaçları

 

4

Uluslararası Hukukun kaynakları ve kodlaştırma

 

5

Uluslararası antlaşmalar hukuku

 

6

Çekince konulması/Taraf olunması

 

7

Ara Sınav

 

8

Antlaşmaların 3. Kişi devletlere etkisi ve antlaşmaların sona ermesi

 

9

Uluslararası hukukta kişiler-devletler

 

10

Uluslararası İlişkilerin organları

 

11

Devletin tanınması-yetkileri-sorumlulukları 

 

12

Uluslararası Deniz Hukuku’na giriş

 

13

Uluslararası Deniz Hukuku’nun antlaşmalar çerçevesinde gelişimi

 

14

Karasuları, kıta sahanlığı, açık denizler, münhasır ekonomik bölgeler (Örneklerle açıklama)

 

15

Genel Tekrar

 

16

FİNAL

 

 

 

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak

BOZKURT Enver, KÜTÜKÇÜ K. Akif, Devletler Hukuku, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias, PELLET Alain, Droit International Public, LGDJ, 8e édition

DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Précis Dalloz

GÜNDÜZ Aslan, Milletlerarası Hukuk:Temel Belgeler, Örnek Kararlar, Beta, 1998

PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 4.basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

RUZIE David, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 19e edition, 2008.

RUZIE David, TEBOUL Gerard, Droit International Public, Mementos de Dalloz, 20e edition, 2010.

SUR Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, İstanbul, 2010

TOLUNER Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri: Devletin Yetkisi, Beta, İstanbul, 1989

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel / Mesleki dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

X

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

X

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

X

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

141

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6