• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 400
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Türkiye-­‐AB ilişkilerinin politik, ekonomik ve sosyal dinamiklerini incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Türkiye-­‐AB ilişkilerinin kavramsal, tarihsel ve kurumsal gelişimi, AB’nin genişleme sürecinde Türkiye’nin konumu ve Türkiye-­‐AB ilişkilerindeki mevcut tartışmalar bu dersin temel konularıdır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkiye-AB ilişkilerini tarihsel bir perspektif içerisinde inceler.

 

1,2,3

A,C

2) Türkiye’nin AB katılım sürecinin politik, ekonomik ve sosyal boyutlarını inceler.

 

1,2,3

A,C

3) Türkiye’nin AB katılımının önündeki başlıca engelleri ve zorlukları tanımlar.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Présentation du programme

 

2

L’historique des relations entre la Turquie et l’UE

 

3

La Turquie en tant que pays candidat à l’UE

 

4

La déclaration UE et Turquie : accords

 

5

L’union douanière et la Turquie

 

6

La situation de la Turquie au regard des critères de Copenhague

 

7

PARTIEL

 

8

Les arguments en faveur de l’adhésion

 

9

Les arguments contre l’adhésion

 

10

Les positions de certains acteurs étrangers

 

11

L’ouverture des négociations d’adhésion

 

12

Le point de vue des Turcs

 

13

Une nouvelle séquence relations entre la Turquie et l’UE

 

14

Conclusion

 

15

Discussion

 

16     

FINAL

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Akagül D. et Vaner S. (2005), L’Europe avec ou sans la Turquie, Editions d’Organisation, Paris

Turunç G. (2004), « La Turquie et l’Europe : une relation embrouillée », Mondes en Développement, Numéro : 128, p.89-113

Marcou J. et Vardar D. (2004), « La Turquie aux portes de l’Europe », Policy Papers, numéro : 10

Diğer Kaynaklar Baudelle G. et Montabone B. (2008), « La Turquie et l’Union Européenne », EchoGéo, sur le vif

Pérouse J.-F. (2004), « La Turquie est-elle intégrable ? Quelques réflexions sur des frontières de part et d’autre imaginées », Outre-Terre, numéro : 7, p.355-374

Rehn O. (2006), « Le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE », Conférences sur la Turquie et l’UE, Université de Helsinki

Schmid D. (2010), « De l’élargissement à l’éloignement : la Turquie veut-elle toujours adhérer à l’Union Européenne ?», Politique étrangère, 2010/1, p.13-24

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Metinler üzerinde çalışma. Görsel anlama için belgesellerin izlenmesi
Ödevler Sunumların hazırlanması.

Verilen makalelerin hazırlanması.

Sınavlar Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.     X      
2 Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir. X          
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       X    
4 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir       X    
5 Öğrenciler, uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.     X      
6 Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkânı bulabilirler. X          
7 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.   X        
8 Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.   X        
9 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.     X      
10 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir. X          
11 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X    
12 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir. X          
13 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
14 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir         X  
15 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

0

0

     0

Ödev

0

0

0

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

   110

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5