• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 406
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste, göç terimleri, teorileri, göçün ana neden ve sonuçları ve farklı göç türleri işlendikten sonra Türkiye’ye ve Türkiye’den dışarıya yapılan göçler, uluslararası göçler ve göç alan devletlerin politikaları, diasporalar gibi çeşitli konulara değinilecektir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, uluslararası alanda her geçen gün daha da önem kazanan göç olgusu, ekonomik, siyasi ve demografik, sosyal ve kültürel gibi farklı boyutlarıyla işlenecektir. Ayrıca, mülteci sorununa yer verilecek, mülteci sorunu, uluslararası hukuk çerçevesinde incelenecek ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) çalışmalarına yer verilecektir. Göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunlar, entegrasyon, asimilasyon ve ayrımcılık gibi konular da dersin içeriği açısından önem taşımaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Göç olgusunun önemini tarihi boyutlarıyla sunar ve göç terminolojisi ve sınıflandırması ile ilgili temel bilgi verir. 7,11,13,15 1,2,3 A
2) Göçün başlıca sosyolojik teorilerini ve bu konuda yapılan en etkili ampirik çalışmalar sunar. 4,7,11 1,2,3 A
3) Çağdaş uluslararası göç çeşitli neden ve sonuçlarını anlamada disiplinlerarası bir perspektif sağlar. 4,13,15 1,2,3 A
4) Göçmen ve mültecilerin hukuki statülerini inceler. 4,13,14,15 1,2,3 A
5) Göç, kimlik ve kültür arasındaki bağlantı, azınlıklar ve diasporalar odaklanarak analiz edilir. 4,7,10,13 1,2,3 A
6) Göçlerin, küresel ve yerel düzeyde toplumları dönüştürmedeki etkileri kavranır.  4,7,10,11,14,15 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: ULUSLARARASI GÖÇ TERİMLERİ – GÖÇ OLGUSU   
2 GÖÇ TEORİLERİ-1  
3 GÖÇ TEORİLERİ-2  
4 ULUSLARARASI HUKUK VE GÖÇ  
5  İŞ GÖÇÜ-BEYİN GÖÇÜ-ZORUNLU GÖÇLER  
6 YASADIŞI GÖÇLER - SINIR DUVARLARI   
7 ARA SINAV  
8 ULUSLARARASI GÖÇLER ve GÖÇ YÖNETİMİ-1  
9 ULUSLARARASI GÖÇLER ve GÖÇ YÖNETİMİ-2   
10 AZINLIKLAR VE DİASPORALAR-1   
11 AZINLIKLAR VE DİASPORALAR-2  
12 TÜRKİYE'NİN GÖÇ TARİHİ-1   
13 TÜRKİYE'NİN GÖÇ TARİHİ-2  
14 TÜRKİYE'NİN GÖÇ TARİHİ-3  
15 GENEL KONU TEKRARI  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı CASTLES Stephen, MILLER Mark J., BAL Bülent Uğur, AKBULUT İbrahim, Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.
FAIST Thomas, Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar, Bağlam Yayıncılık, 2003.
KAYA Ayhan, ŞAHİN Bahar, Kökler ve Yollar: Türkiye’de göç süreçleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
Les migrations internationales de la fin du dix-huitième siècle à nos jours, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980.                                                                                                  WITHOL DE WENDEN Catherine, Atlas des Migrations Internationales, Autrement Editions, 2016.
Diğer Kaynaklar Ders kapsamında öğrencilerle paylaşılacaktır. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders kapsamında öğrencilerle paylaşılacaktır. 
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.        X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve isleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.      X    
3 Alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.        X  
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için çalışmalarını yönlendirebilir.        X  
5 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterir.       X  
6 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayarak yorumlayacak düzeyde karşılaştırır.         X
7 Uluslararası kurumsal boyutta, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterirler. Ayrıca Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini de geliştirebilirler.        X  
8 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.          X
9 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj ve bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma bilinç ve becerilerini geliştirir.        X  
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.      X    
11 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılmasının gerekliliğini anladığını gösterebilir.          X
12 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. Bu sayede niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.       X  
13 Analitik ve eleştirel bir bakış̧ açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X    
14 Sosyal bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     X    
15 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.          X
16 Akademik ve profesyonel ortamlarda, Fransızca ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X  
17 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde Fransızca yazma, konuşma ve okuduğunu anlama bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.        X  
18 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.   X      
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.    X      
20 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış̧ açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.        X  
21 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X
22 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir.        X  
23 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış̧ modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir.         X
24 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         X
25 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.       X  
26 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına uyar.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 15 15
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 25 25
Toplam İş Yükü       130
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,2
Dersin AKTS Kredisi       5